Bokföring / Avskrivningar maskiner och inventarier

Avskrivningar på maskiner och inventarier

LEI-koder för värdepappershandel

Inköp av maskiner och inventarier är normalt inte direkt avdragsgilla. Avdraget fördelas istället på flera år genom avskrivningar. Så kallade förbrukningsinventarier får du dock avdrag för samma år som du köper dem. 

Publicerad: 2023-01-05
Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

  • korttidsinventarier, dvs inventarier som har en beräknad ekonomisk livslängd på högst tre år
  • inventarier av mindre värde, dvs inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp (för 2023 motsvarar ett halvt prisbasbelopp 26 250 kr).
Företag med momsfri verksamhet

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar »


Skattemässiga avskrivningar på maskiner och inventarier

Det går att välja mellan två metoder för de skattemässiga avskrivningarna:

  • Räkenskapsenlig avskrivning
  • Restvärdeavskrivning
Räkenskapsenlig avskrivning

Vid räkenskapsenlig avskrivning får du välja mellan två regler, 30-procentsregeln och 20-procentsregeln, och du får byta metod mellan olika år om du vill. Taket för de skattemässiga avskrivningarna bestäms av den regel som ger störst avskrivning. Avskrivningen ska jämkas om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader.

30-procentsregeln

Enligt 30-procentsregeln får du skattemässigt ta upp inventarierna till lägst 70% av förra årets utgående skattemässiga restvärde ökat med årets inköpsutgifter och minskat med årets försäljningsinkomster (köpeskillingen för de sålda inventarierna).

Inventarier som köpts in och sedan sålts samma år ska dock inte räknas med i avskrivningsunderlaget.

20-procentsregeln

20-procentsregeln innebär att du får ta upp inventarierna till lägst det restvärde som blir kvar om du gör en 20-procentig årlig avskrivning på anskaffningsvärdet på de inventarier som finns kvar vid beskattningsårets slut.

Restvärdeavskrivning

På restvärdet, dvs värdet på de inventarier som finns kvar i verksamheten i slutet av året, får företaget göra en avskrivning på högst 25%.

En metod ska väljas

Räkenskapsenlig- och restvärdesavskrivning får inte användas samtidigt. En metod ska väljas för samtliga inventarier i verksamheten. Om man väljer räkenskapsenlig avskrivning kan man dock välja mellan huvudregeln och kompletteringsregeln för olika slags inventarier.

Läs mer om avskrivningar och andra redovisningsfrågor i vår utförliga bok Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag (K2)

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!