Bokföring / Billeasing och moms

Billeasing och moms – så fungerar det

Faktagranskad artikel

Här går vi igenom reglerna om moms i samband med leasing av personbilar. Vad som gäller när ett leasingavtal ingås och när det avslutas genom återlämning, utlösen eller överlåtelse av kontrakt. 

Publicerad: 2023-10-29
Krångligt område

Bilar och moms är ett av de områden vi får flest frågor om. Dels finns speciella undantagsbestämmelser för personbilar i momslagen, och dels kan det vara svårt att avgöra hur olika transaktioner som har med köp, avbetalning, leasing, försäljning och utlösen mm ska bedömas och redovisas. I den här artikeln försöker vi ge svar på bland annat följande frågor:

 • Vilka momsregler gäller vid köp respektive leasing?
 • Hur skiljer man på leasing och avbetalningsköp?
 • Hur hanteras den första förhöjda avgiften?
 • Hur ska momsen hanteras vid leasingtidens slut?
 • Vad är det för skillnad mellan återlämning, utlösen och överlåtelse av kontrakt?
Personbilar och moms

Ända sedan momslagen infördes 1969 har det funnits ett förbud mot att lyfta moms vid köp av personbilar. Det finns dock ett antal undantag då det är tillåtet att lyfta momsen. Undantaget gäller för följande branscher:

 • yrkesmässig personbefordran (taxi)
 • biluthyrning
 • bilhandel
 • körkortsutbildning
 • begravningsföretag.

Undantaget för dessa branscher gäller även leasing och hyra. Förutsättningen för att momsen ska få lyftas i dessa branscher är att verksamheten är momspliktig och att bilen förvärvats för att användas för det ändamål som omfattas av undantaget.

I den här artikeln beskriver vi vad som gäller för leasing i företag som inte omfattas av de ovanstående undantagen. I dessa fall gäller följande:

Vid leasing och långtidshyra av personbilar som ska användas i en momspliktig verksamhet får halva momsen lyftas. Detta gäller under förutsättning att bilen används i mer än ringa omfattning (mer än 100 mil per år) i den momspliktiga verksamheten.

Vid korttidshyra gäller samma regler som vid långtidshyra med det undantaget att bilen huvudsakligen (ca 75%) ska ha använts i den momspliktiga verksamheten för att företaget ska ha rätt att lyfta halva momsen.

Förbudet att lyfta moms på personbilar gäller inte driftskostnader, t ex bränsle, service, reparation och underhåll.

I vår nyhetstjänst BL Info Knowledge hittar du ännu utförligare artiklar, t ex om hur du bokför moms på billeasing.

Operationell och finansiell leasing

Med operationell leasing (även kallad fullserviceleasing) menas ett leasingavtal där leasegivaren står risken för service, underhåll, reparationer, försäkringar mm. Vid finansiell leasing (som är vanligast) är det leasetagaren som står för dessa kostnader.

Företag som upprättar årsbokslut eller årsredovisning enligt K2 ska redovisa all leasing som operationell leasing, dvs även om det är fråga om finansiell leasing.

Företag som tillämpar K3 ska skilja på operationell och finansiell leasing. Den operationella hanteras som hyra, och den finansiella som ett köp. Det är dock tillåtet att redovisa finansiell leasing som operationell (hyra) även vid tillämpning av K3 (dock inte vid upprättande av koncernredovisning).

Leasing eller avbetalning

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett avtal ska klassas som leasing eller som avbetalningsköp. En del finansieringsföretag skiljer inte ordentligt mellan dessa båda finansieringsformer. I ett leasingavtal specificeras aldrig räntan i månadsavgiften och moms debiteras på leasingavgifterna. I ett avbetalningsavtal är det inte moms på månadsavgifterna. Men det finns även annat som har betydelse för hur bedömningen av avtalet ska göras.

Enligt Skatteverket räknas finansiell leasing som avbetalningsköp i följande två situationer:

 • Om det av leasingavtalet framgår att äganderätten till varan övergår till leasingtagaren vid utgången av avtalstiden antingen genom att köparen måste köpa varan eller anvisa annan köpare.
 • Om det finns en köpoption och det redan vid undertecknandet av leasingavtalet är klarlagt att utköpspriset vid leasingtiden slut är så pass lågt i förhållande till varans beräknade marknadsvärde att det är uppenbart att det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta varan.


Första förhöjd leasingavgift

Det är vanligt att leasetagaren betalar en första förhöjd leasingavgift. Detta är en förskottsbetalning och kostnaden ska slås ut på hela leasingperioden.

Halva momsen får lyftas även på den första förhöjda leasingavgiften.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, faktureringar och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar.


Månadsavgift plus del av den första förhöjda avgiften

I samband med att den månatliga leasingavgiften betalas kan även den del av den första förhöjda avgiften som hör till månaden bokas om:

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
5615
3 600
19304 000
26404001720
1 125
5615
1 125Månadsavgiften för leasing av en personbil, 4 000 kr, dras från företagskontot [1930]. Momsen är 800 kr, men bara hälften av momsen [2640] får lyftas, dvs 400 kr. Månadens leasingkostnad [5615] blir då 3 600 kr. Den första förhöjda leasingavgiften fördelas på 36 månader. 1 125 kr kostnadsförs [5615] och den förutbetalda leasingavgiften minskar [1720]. 

Avbetalningsköp

Vid avbetalningsköp betalas normalt en handpenning vid köpet och resten av betalningen delas upp på flera betalningstillfällen. Eftersom det är fråga om ett köp får ingen moms lyftas.

Företaget köper en personbil [1220] för 400 000 kr inklusive moms. Handpenningen är 40 000 kr, dvs 10% av köpesumman. Resterande del, 360 000 kr [2890], ska betalas med lika belopp i 12 månader. Företaget ska också betala 6% ränta. Bilhandlaren tar 600 kr i uppläggningsavgift [8490] som betalas samtidigt med handpenningen vid köpet. Företaget betalar handpenningen och uppläggningsavgiften med betalkort kopplat till företagskontot [1930]. Återlämning, lösen eller överlåtelse av kontrakt

Det finns flera olika sätt att hantera bilen när leasingen ska avslutas. Företaget kan

 • återlämna bilen till leasegivaren
 • lösa ut bilen för att behålla den eller sälja den vidare (t ex till den bilhandlare som sköter bytet till en ny leasingbil).
 • överlåta själva leasingkontraktet.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett avslut skett genom återlämning, utlösen, försäljning eller genom en överlåtelse av leasingkontraktet. Följande faktorer talar för att det är fråga om en överlåtelse av leasingkontrakt:

 • det finns ett avtal om överlåtelse av kontraktet mellan leasetagaren och köparen av kontraktet (t ex ett annat företag i koncernen när en anställd byter arbetsgivare inom koncernen, eller övertagande företag vid ett byte av företagsform)
 • avtalet ger köparen av kontraktet rätt att köpa bilen av leasingbolaget för det fastställda restvärdet
 • leasingbolaget har godkänt att leasingkontraktet överlåts.

Underlagen (avtal, fakturor, avräkningar) vid ett avslut av leasing kan många gånger vara mycket svårtolkade. Det framgår sällan exakt hur avslutet har gått till (dvs genom återlämning, lösen eller överlåtelse av kontrakt). Är underlagen svårtolkade bör en kontroll göras hos leasegivaren:

 • Har bilen lösts ut av den ursprunglige leasetagaren (utlösen)?
 • Har leasingavtalet övergått till någon annan (överlåtelse av kontrakt)?
 • Har leasingbolaget avtalat med t ex en bilfirma om försäljning av bilen för leasingbolagets räkning – till någon annan än leasetagaren (återlämning)?

Det är vanligt att leasingbolagen tillämpar restvärdegaranti vid återlämning. Detta innebär att leasetagaren har rätt till en kompensation om marknadsvärdet vid avtalstidens slut överstiger restvärdet. Enligt många leasingavtal finns också en rätt för leasingbolaget att få kompensation om bilens marknadsvärde understiger restvärdet vid leasingtidens slut.

Återlämning (övervärde)

Om leasingbilen återlämnas till leasingbolaget och bilens marknadsvärde vid detta tillfälle överstiger det beräknade restvärdet får företaget normalt tillbaka en ersättning motsvarande övervärdet. Ersättningen redovisas som en återbetalning av tidigare erlagda leasingavgifter och halva momsen ska återföras.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
193050 000
561545 000


2640
5 000

Vid återlämningen är bilen värd 230 000 kr och det beräknade restvärdet är 180 000 kr. Företaget får 50 000 kr (varav moms 10 000 kr) i ersättning från leasegivaren. Beloppet (inklusive halva momsen) bokförs som en minskning av tidigare leasingavgifter [5615] och halva momsen [2640] återförs. 
Återlämning vid leasingtidens slut (undervärde)

Om leasingbilen återlämnas vid leasingtidens slut och bilens marknadsvärde vid detta tillfälle understiger det beräknade restvärdet, får företaget normalt betala en ersättning motsvarande undervärdet. Ersättningen redovisas som leasingavgifter och halva momsen får lyftas.

Vid återlämningen (i förtid) är bilen värd 175 000 kr och det beräknade restvärdet är 180 000 kr. Företaget får betala 5 000 kr inklusive moms i ersättning till leasegivaren. Beloppet (inklusive halva momsen) bokförs som leasingavgifter [5615] och halva momsen lyfts [2640].
Återlämning i förtid (undervärde)

Om leasingbilen återlämnas till leasingbolaget i förtid och bilens marknadsvärde vid detta tillfälle understiger det beräknade restvärdet, får företaget normalt betala en ersättning motsvarande undervärdet. Ersättning som betalas vid återlämning i förtid är enligt Skatterättsnämnden och Skatteverket momsfri och redovisas som leasingavgifter.

Vid återlämningen (i förtid) är bilen värd 175 000 kr och det beräknade restvärdet är 180 000 kr. Företaget får betala 5 000 kr i ersättning till leasegivaren. Beloppet bokförs som leasingavgifter [5615].
Lösen (köp) av leasingobjektet när avtalet löper ut

Om du löser ett leasingkontrakt och tar över leasingobjektet till det i förväg överenskomna restvärdet betraktas affären som ett vanligt inköp av personbil och någon moms får inte lyftas.

En leasad personbil löses när leasingavtalet löper ut för 37 500 kr via plusgirot [1920]. Moms får inte lyftas vid inköp av personbil. Hela beloppet bokas som anskaffningsutgift för bilen [1240]. 
Lösen (köp) av personbil innan avtalet löper ut

Om leasingkontraktet avbryts i förväg och företaget löser ut bilen från leasingbolaget måste leasetagaren normalt betala hela eller en del av leasingavgifterna fram till den avtalade hyrestidens slut. Även detta räknas som ett inköp av personbil och någon moms får inte lyftas på avgifterna. Om någon del av den första förhöjda hyran finns kvar när man köper ut tillgången, ska detta värde, tillsammans med faktiskt betalt belopp anses utgöra anskaffningsvärdet för bilen.

En leasad personbil löses innan leasingavtalet löpt ut. Företaget betalar 75 000 kr för bilen från bankkontot [1930]. Moms får inte lyftas vid inköp av personbil. När leasingavtalet tecknades betalades en första förhöjd leasingavgift som fördelades på 36 månader. Nu när avtalet löses efter 24 månader återstår 12 månader att kostnadsföra. De återstående leasingavgifterna på 12 000 kr finns på konto [1720] som krediteras. Utlösenpriset och de återstående leasingavgifterna, dvs 75 000 + 12 000 = 87 000 kr, bokförs som en anskaffningskostnad på konto [1240].
Försäljning av utlöst personbil

Vid försäljningen av en bil som företaget löst ut från leasingbolaget ska någon moms inte debiteras.

Efter ett år säljer företaget den tidigare leasade bilen för 60 000 kr. Köparen sätter in pengarna på företagets bankkonto [1930]. Anskaffningsutgiften på 87 000 kr [1240] och gjorda avskrivningar på 17 400 kr [1249] bokas bort. Företaget gör en förlust vid försäljningen på 60 000 – 87 000 + 17 400 = 9 600 kr [7970].
Överlåtelse av leasingavtal vid leasingtidens slut (övervärde)

Vid en överlåtelse av leasingkontraktet gör leasetagaren inget utköp av bilen (och därmed heller ingen efterföljande försäljning av bilen). Ett leasingkontrakt är en immateriell tillgång och de särskilda momsreglerna för personbilar gäller då inte. Därmed ska full moms (25%) redovisas på ersättningen (övervärdet) för leasingkontraktet. Om ersättningen används som första förhöjd leasingavgift för en ny leasingbil får endast halva momsen lyftas på denna avgift.

Vid leasingtidens slut överlåter leasetagaren rätten att lösa leasingkontraktet för den gamla leasingbilen till en bilfirma. Ersättningen för leasingkontraktet är 45 000 kr inklusive moms (skillnaden mellan bilens marknadsvärde och bilens restvärde). Företaget ska redovisa full moms på överlåtelsen av leasingkontraktet eftersom kontraktet är en immateriell tillgång. Företaget bokför ersättningen exklusive moms, 36 000 kr, som intäkt på konto [3970], Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Den utgående momsen, 9 000 kr, bokförs på konto [2610], Utgående moms.
Samtidigt tecknar företaget ett avtal om en ny leasingbil. Enligt leasingavtalet för den nya leasingbilen ska företaget betala en första förhöjd leasingavgift för den nya personbilen på 60 000 kr + halv moms 7 500 kr = 67 500 kr. Detta belopp bokförs som en förutbetald leasingkostnad [1720]. Leasingavgiften för första månaden på 3 000 kr + halv moms 375 = 3 375 kr bokförs på konto [5615], Leasingavgift personbilar. Uppläggningsavgiften bokförs på konto [6570] med 400 kr. Den halva momsen 7 500 + 375 = 7 875 kr bokförs på [2640], Ingående moms. Sammanlagt belopp att betala för det nya leasingavtalet blir 67 500 + 3 375 + 400 + 7 875 = 79 150 kr. Ersättningen för det gamla leasingkontraktet används som delbetalning och leverantörsskulden [2440] till leasingbolaget blir därmed 79 150 – 45 000 = 34 150 kr.
Överlåtelse av leasingavtal innan leasingperiodens slut

Om det vid överlåtelsen av leasingkontraktet finns kvarvarande förhöjda leasingavgifter i balansräkningen bör de utgöra leasingkontraktets anskaffningsvärde. Skillnaden mellan ersättningen för kontraktet och anskaffningsvärdet redovisas som vinst/förlust vid avyttringen på konto [3970], Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar, respektive [7970], Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Företaget tecknar ett avtal om en ny leasingbil och i samband med det överlåter de sitt leasingkontrakt för den gamla leasingbilen till bilfirman. Kontraktet överlåts innan leasingtiden har löpt ut. I balansräkningen ligger 20 000 kr på konto [1720], Förutbetald leasingavgift, som ännu inte har kostnadsförts.
Ersättningen för leasingkontraktet är 80 000 kr inklusive moms (skillnaden mellan bilens marknadsvärde och bilens restvärde). Företaget ska redovisa full moms på överlåtelsen av leasingkontraktet eftersom kontraktet är en immateriell tillgång. Ersättningen exklusive moms blir därmed 64 000 kr och momsen 16 000 kr.
Kontraktets anskaffningsvärde motsvaras av den kvarvarande delen av den förhöjda leasingavgiften, dvs anskaffningsvärdet är 20 000 kr. Vinsten blir därmed 44 000 kr (64 000 – 20 000). I bokföringen bokas anskaffningsvärdet bort från konto [1720] och momsen på konto [2610]. Vinsten bokförs på konto [3970].
Enligt leasingavtalet för den nya leasingbilen ska företaget betala en första förhöjd leasingavgift på den nya personbilen på 70 000 kr + halv moms 8 750 kr = 78 750 kr. Den första förhöjda leasingavgiften bokförs som en förutbetald leasingkostnad [1720]. Leasingavgiften för första månaden på 4 000 kr + halv moms 500 = 4 500 kr bokförs på konto [5615] leasingavgift personbilar. Uppläggningsavgift bokförs på konto [6570] med 400 kr. Den halva momsen 8 750 + 500 = 9 250 kr bokförs på konto [2640], Ingående moms.
Sammanlagt belopp att betala för det nya leasingavtalet blir 78 750 + 4 500 + 400 + 9 250 = 92 900 kr. Ersättningen för det gamla leasingkontraktet används som delbetalning och leverantörsskulden [2440] till leasingbolaget blir därmed 92 900 – 80 000 = 12 900 kr.
Överlåtelse av leasingavtal (undervärde)

Om bilens marknadsvärde understiger restvärdet vid överlåtelsen av leasingkontraktet får säljaren normalt kompensera köparen av kontraktet för undervärdet. Denna ersättning torde inte omfattas av avdragsförbudet för personbilar eftersom det inte är ersättning för hyra eller köp av personbil, utan en betalning för att köparen övertar leasingkontraktet (en immateriell rättighet).

Vid leasingtidens slut överlåter leasetagaren rätten att lösa leasingkontraktet för den gamla leasingbilen till en bilfirma. Bilens marknadsvärde understiger restvärdet och företaget får därför betala 20 000 kr plus moms för att bilfirman ska ta över kontraktet. Företaget lyfter hela momsen [2640] på ersättningen och redovisar kostnaden som en förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar [7970]. 
Byte av leasingbil genom återlämning (med återbetalning av leasingavgifter)

Om leasingbilen återlämnas till leasingbolaget och bilens marknadsvärde vid detta tillfälle överstiger det beräknade restvärdet får företaget normalt tillbaka en ersättning som kompensation för övervärdet. Ersättningen redovisas som en återbetalning av tidigare erlagda leasingavgifter och halva momsen ska återföras. Beloppet används ofta till att betala den första förhöjda leasingavgiften till leasegivaren för den nya leasingbilen.

Ett företag leasar en personbil. Enligt leasingavtalet ska leasingavgifterna betalas degressivt, dvs företaget ska betala större leasingavgifter i början av leasingperioden än i slutet (framtung leasing). Företaget bestämmer sig nu, mitt i leasingperioden, för att byta leasingbil och kommer överens med leasingbolaget om att återlämna bilen (som leasingbolaget därefter lägger ut till försäljning på kvd.se). När leasingavtalet tecknades betalades en första förhöjd avgift som det är 11 000 kr kvar på. Företaget får 10 000 kr (varav moms 2 000 kr ) i ersättning från leasegivaren. Beloppet (inklusive halva momsen) bokförs som en minskning av tidigare leasingavgifter [5615] och halva momsen [2640] återförs. Den kvarvarande första förhöjda leasingavgiften [1720] på 11 000 kr bokas bort mot leasingavgifter [5615].

Samtidigt tas en första förhöjd leasingavgift på 60 000 kr plus moms ut för den nya bilen. Halva den ingående momsen [2640] lyfts och resterande del bokförs som en förutbetald leasingavgift [1720].
Sammanlagt belopp att betala för det nya leasingavtalet blir 60 000 + 15 000 = 75 000 kr. De återbetalda leasingavgifterna används som delbetalning och leverantörsskulden [2440] till leasingbolaget blir därmed 75 000 – 10 000 = 65 000 kr.
Byte genom lösen (utköp) av den gamla bilen

I nedanstående exempel löser företaget först ut den gamla leasingbilen och säljer den sedan till en bilhandlare som sköter bytet till en ny leasingbil. Någon moms får inte lyftas på utköpet från leasingbolaget och företaget ska inte heller redovisa någon utgående moms på försäljningen till bilhandlaren. Skillnaden mellan bilens restvärde och det pris bilhandlaren betalar för bilen används ofta till att betala den första förhöjda leasingavgiften för den nya leasingbilen.

En ny leasingbil har anskaffats i företaget. Samtidigt som det nya leasingavtalet tecknades byttes den gamla leasingbilen. Enligt leasingavtalet utgår en första förhöjd leasingavgift för den nya personbilen. Den gamla leasingbilen har ett restvärde (utköpspris) på 40 000 kr. Marknadsvärdet (inbytespriset) är 85 000 kr inklusive moms. Företaget gör alltså en vinst på 85 000 – 40 000 = 45 000 kr [3970] på den gamla bilen. Företaget får inte lyfta någon moms vid köpet och ska inte lägga på någon moms vid försäljningen.
Halva momsen på leasingavgifterna för den nya bilen får lyftas (dvs både på den första förhöjda avgiften och på de löpande avgifterna). Resterande del av momsen bokförs som leasingavgift. Den första förhöjda leasingavgiften 60 000 kr + halv moms 7 500 kr = 67 500 kr bokförs som en förutbetald leasingkostnad [1720]. Leasingavgiften för första månaden på 3 000 kr + halv moms 375 = 3 375 kr bokförs på konto [5615] Leasingavgift personbilar. Den halva momsen 7 500 + 375 = 7 875 kr bokförs på [2640] Ingående moms.
Sammanlagt belopp att betala för det nya leasingavtalet blir 60 000 + 15 000 + 3000 + 750 = 78 750 kr. Ersättningen för den gamla bilen används som delbetalning och leverantörsskulden [2440] till leasingbolaget blir därmed 78 750 – 45 000 = 33 750 kr.
Kvittning

Observera att det vid ett byte av leasingbil inte är möjligt att göra en ”tyst kvittning” av ersättningen eller återbetalningen mot den första förhöjda leasingavgiften på den nya bilen. Det skulle i så fall innebära ett direktavdrag, vilket inte är tillåtet.

Extrautrustning

Om bilen enbart används i momspliktig verksamhet får momsen på köp av extrautrustning till bilen lyftas. Används bilen även privat eller i blandad verksamhet (dvs delvis momsfri verksamhet) får bara den del av momsen som hör till körning i momspliktig verksamhet lyftas. En proportionering av momsen kan göras utifrån antalet körda mil i tjänsten respektive privat/momsfri verksamhet under inköpsåret. Vid försäljning av extrautrustningen ska moms endast debiteras på den del av utrustningen som företaget lyft moms på.

Istället för proportionering kan företaget dock välja att lyfta all moms och redovisa uttagsmoms på den privata användningen. Denna valmöjlighet gäller inte blandad verksamhet.

Som extrautrustning räknas t ex:

 • telefon
 • kommunikationsradio
 • vinterdäck
 • dragkrok
 • extraljus
 • motorvärmare
 • takbox
 • ljudanläggning (om den inte är fabriksmonterad)
 • laddstolpe och laddbox till elbil

Rätten till momslyft påverkas inte av om extrautrustningen levereras i samband med att bilen levereras eller vid ett senare tillfälle.

Olika tillval som görs i samband med ett bilköp anses inte vara extrautrustning enligt momsreglerna, utan en del av anskaffningskostnaden för bilen och omfattas därför av förbudet mot momslyft för personbilar. Det gäller t ex

 • klädsel
 • lack
 • fälgar
 • taklucka
 • klimatsystem
 • säkerhetsutrustning mm.

Ofta fabriksutrustas bilen med dessa tillval.

Företaget tecknar avtal om leasing av en personbil. Bilen utrustas med extraljus, dragkrok och vinterdäck för sammanlagt 30 000 kr plus moms 7 500 kr. Extrautrustningen faktureras separat av den bilfirma som levererar bilen.
Bilen kommer enligt företagets uppskattning att köras 4 000 mil per år, varav 2 500 mil i tjänsten och 1 500 mil privat per år. Tjänstekörningen uppgår alltså till 2500/4000 = 62,5%.
Moms får lyftas med 62,5% x 7 500 = 4 687 kr. Resterande del av fakturan är 32 813 kr och redovisas som inköp av inventarier [1220].
Vid årets slut görs en avstämning av hur den faktiska körningen under året blev och en korrigering av momslyftet ska då göras.
Driftskostnader

Det finns ingen begränsning av momslyft när det gäller driftskostnader för bilen. Om bilen används i momspliktig verksamhet får hela momsen på driftskostnaderna lyftas oavsett hur bilen används i övrigt. Med driftskostnader menas t ex

 • drivmedel
 • service
 • reparation (även av utrustning och tillbehör)
 • underhåll
 • besiktning.
Fullserviceleasing

Vid fullserviceleasing (operationell leasing) ingår normalt de flesta kostnader som är förknippande med ägande av bilen, t ex service, reparationer, fordonsskatt, försäkring mm. Ofta ingår även restvärdegaranti (se ”Återlämning, lösen eller överlåtelse av kontrakt” ovan).

Om fullserviceleasing debiteras som en klumpsumma får företaget bara få lyfta halva momsen på hela beloppet. Finns däremot ett separat avtal för den del av fullserviceleasingen som avser service, reparationer och andra driftkostnader separat får hela momsen lyftas på denna del, under förutsättning att bilen används i momspliktig verksamhet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!