Bokföring / Bokföra FORA

Bokföra FORA – praktiska konteringsexempel

Faktagranskad artikel

Vi får många frågor kring FORA och i den här artikeln ger vi dig konteringsexempel och information för att kunna bokföra FORA. 

Publicerad: 2024-02-13
Månadsvis rapportering till FORA

Från och med 2024 ska lönerna för anställda arbetare rapporteras till FORA varje månad i stället för en gång per år. Rapporteringen ska göras senast månaden efter utbetalningsmånaden. Lönerna för anställda tjänstemän ska däremot fortsättningsvis rapporteras en gång per år.

Månadsrapporteringen innebär att arbetsgivare med anställda arbetare får en månadsfaktura med verklig kostnad istället för en faktura varannan månad med preliminärt beräknad kostnad.

Löpande redovisning av premier

Under året bokförs de löpande månadsfakturorna (samt de preliminära fakturorna) av premier till Fora på [7571].

Observera att det endast är de pensionspremier som är inbetalda senast vid deklarationstidpunkten som är avdragsgilla. Har du bokfört pensionspremier som inte kommer att betalas in senast vid deklarationstidpunkten bör du bokföra dessa premier på ett separat konto eftersom beloppet måste återläggas i företagets inkomstdeklaration. Du kan använda konto [7572], Arbetsmarknads­försäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost, för de premier som inte är avdragsgilla. Som motkonto använder du då konto [2959]. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
75713 920
24403 920

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].

I exemplen (se även nedan) har vi utgått från att premien har kostnadsförts i samband med att fakturan mottas. Om man vill ha en mer rättvisande bild löpande under året kan man boka upp premien vid varje löneutbetalning och på så sätt få ett mer korrekt månadsresultat. Detsamma gäller den särskilda löneskatten på pensionsdelarna i försäkringen.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!

Avstämning i samband med bokslutet (tjänstemän)

Avgiften till Fora betalas som en preliminär premie sex gånger om året. Premien bygger på den beräknade lönesumma du anmäler till Fora. I januari året efter avgiftsåret lämnas en slutlig löneuppgift till Fora och med den som grund debiteras en slutlig avgift. När det gäller premier till Fora ska utgiften för försäkringen kostnadsföras samma år som den lön avgiften beräknas på kostnadsförs. I samband med bokslutet görs därför en avstämning av de preliminära inbetalningarna mot årsavräkningen från Fora.

Om företaget har brutet räkenskapsår får avstämningen göras mot beräknade slutliga premier.

Om de preliminära betalningarna varit för låga bokas mellanskillnaden upp som en skuld till Fora [2951], Upplupna avtalade försäkringsavgifter, och kostnadsförs på konto [7571].

Har de preliminära betalningarna varit för stora får företaget en fordran på Fora [1688], Fordran arbetsmarknadsförsäkringar (t ex fordran på Fora).

Här följer två exempel:
Om de preliminära betalningarna varit för låga får företaget en skuld till Fora (2951).

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
75712 620
29512 620

Företaget har kalenderår som räkenskapsår. I samband med bokslutet görs en avstämning av de preliminära premierna till Fora som betalats under räkenskapsåret mot årsavräkningen från Fora. Under året har de preliminära premierna på 23 517 kr bokförts på konto [7571], Arbets­marknads­försäkringar. Årets lönesumma blev dock högre än vad som preliminärt rapporterades in till Fora.

De slutliga premierna (enligt årsavräkningen) blev 26 137 kr. Övriga avgifter blev 2 382 kr (73 + 2 232 + 77). Skillnaden mellan de slutliga och preliminära premierna och avgifterna, 26 137 – 23 517 = 2 620 kr, bokförs som skuld till Fora [2951], Upplupna avtalade försäkringsavgifter. Samma belopp kostnadsförs på konto [7571], Arbetsmarknadsförsäkringar. Observera att eftersom skulden understiger 5 000 kr hade det varit möjligt enligt K2-reglerna att strunta i att periodisera dessa kostnader.

Om de preliminära betalningarna varit för höga får företaget en fordran på Fora [1688].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
16681 358
75711 358

Årets lönesumma blev mindre än vad som preliminärt rapporterades in till Fora. Årets preliminära premier, 24 181 kr, har under året bokförts på konto [7571], Arbetsmarknadsförsäkringar.

De slutliga premierna (enligt årsavräkningen) blev 24 181 kr. Skillnaden mellan de preliminära premierna och de slutliga avgifterna, 24 181 – 22 823 = 1 358 kr, bokförs som fordran på Fora [1688]. 

Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier

På den del av premierna till Fora som avser pensionsförsäkrings­premier och premiebefrielseförsäkring ska företaget redovisa ­särskild löneskatt med 24,26%.

Beräknar du och bokför den särskilda löneskatten i samband med bokslutet, bokför du den särskilda löneskatten som är avdragsgill i årets deklaration på konto [7533] och som skuld på konto [2510], Skatteskulder, alternativt underkontot [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
75335 762
25145 762

Under året är företagets avdragsgilla pensionsförsäkringspremier till Fora 23 755 kr (saldot på konto [7574]). Den särskilda löneskatten [7533] på dessa premier blir 24,26% x 23 755 = 5 762 kr som skuldförs [2514].

Läsa mer

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!