Kostnadsslagsindelad resultaträkning

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning delas verksamhetens kostnader upp efter kostnadsslag.

En kostnadsslagsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt:

1. Nettoomsättning

2. Förändring av varulager

3. Aktiverat arbete för egen räkning

4. Övriga rörelseintäkter

5. Råvaror och förnödenheter

6. Övriga externa kostnader

7. Personalkostnader

8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

9. Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

10. Övriga rörelsekostnader

11. Intäkter från andelar i koncernföretag

12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

17. Räntekostnader och liknande kostnader

18. Bokslutsdispositioner

19. Skatt på årets resultat

20. Övriga skatter

21. Årets resultat.

Se även funktionsindelad resultaträkning.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Vad är kostnadsslagsindelad resultaträkning? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.