Självfinansieringsgrad

Inom räkenskapsanalys är självfinansieringsgraden ett mått på hur stor del av årets anskaffning av anläggnings- och omsättningstillgångar som kunnat finansieras med under året internt tillförda medel. Resterande del måste täckas med externt kapital (oftast lån men kan även vara i form av ökning av aktiekapital eller annat riskkapital).

När företaget klarat av expansionsfasen, bör internt tillförda medel täcka användningsbehovet. Självfinansieringsgraden bör då ligga i närheten av 100%.

Självfinansieringsgrad = (resultat före bokslutsdispositioner – skatt + avskrivningar) x 100/anläggningstillgångar aktuellt år – anläggningstillgångar föregående år

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för självfinansieringsgrad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.