Bokföring / Slopat arkiveringskrav för papperskvitton mm

Slopat arkiveringskrav för papperskvitton mm

Faktagranskad artikel

Nu är det beslutat att kravet på att bevara ursprungligt räkenskapsmaterial då det överförts digitalt tas bort. Det betyder att pappersunderlag som digitaliserats, till exempel kvitton och fakturor, inte längre behöver sparas. 

Publicerad: 2024-06-05
Nuvarande arkiveringsregler

Enligt dagens arkiveringskrav ska räkenskapsinformation arkiveras i sju år. Eller som det står i bokföringslagen "till och med utgången av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades". Digitaliserad räkenskapsinformation ska även arkiveras i sin originalform i tre år ("tre kalenderår efter kalenderåret då räkenskapsåret avslutades"). Det innebär ett krav på arkivering av papperskvitton, pappersfakturor och andra pappersunderlag med räkenskapsinformation utöver digitaliserat material.

Slopat krav på bevarande i ursprungligt skick

Som ett led i moderniseringen av bokföringsreglerna har riksdagen nu tagit bort kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i dess ursprungliga form under viss tid. Det betyder att räkenskapsinformation som ett företag upprättat eller tagit emot inte behöver bevaras om den har digitaliserats. Exempelvis behöver ett papperskvitto inte bevaras om räkenskapsinformationen överförs till en annan form, förutsatt att överföringen inte innebär någon risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

De slopade kraven kommer att innebära både tidsmässiga och ekonomiska vinster, då företagen slipper hantera stora mängder papper under en lång tid.

För räkenskapsinformation som sparas på papper kommer de nuvarande reglerna även fortsatt att gälla.

Från 1 juli 2024

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2024. Om räkenskapsinformation redan har överförts digitalt vid ikraftträdandet, behöver originalen inte bevaras. Det betyder att du från 1 juli kan slänga de pappersunderlag som är överförda digitalt.