Bokföring / Upplupen intäkt

Upplupen intäkt

– vad är det och hur bokför jag?
Faktagranskad artikel

Inom redovisning är en upplupen intäkt en sådan intäkt som hör till bokslutsåret, men där företaget varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som en interimsfordran.

Publicerad: 2023-07-12
Bokföring av upplupna intäkter

Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17XX, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Vill du läsa mer om upplupna intäkter rekommenderar vi boken BOKFÖRING

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!