Bokslut och årsredovisning
– vi förenklar aktiebolagets bokslutsarbete 

Vill du lära dig bokslutsarbete eller har du redan gjort ett antal bokslut och vill lära dig mer? Då kan du tryggt luta dig mot vår 30-åriga erfarenhet. Hos oss hittar du lättanvända bokslutsprogram med kompetent support, pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker som förenklar för dig som gör bokslut och årsredovisning. 

Lär dig göra bokslut från grunden

– när du vill i din dator, platta eller mobil

En grundläggande bokslutskurs online för dig som arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag som vi följer hela vägen i bokslutsarbetet. 

Temasidor - Bokslut & årsredovisning - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3381_dc3381_productCplpg3067_productImg

Intressanta artiklar om bokslut  

Temasidor - Bokslut & årsredovisning - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6102_dc6102_cArticleListpg431_ctl00
Underskrift årsredovisning

Ett bolag med kalenderår som räkenskapsår bytte VD i januari. Vilken VD är det som ska skriva under årsredovisningen? Den gamla (som var VD på balansdagen) eller den nya (som är VD när årsredovisningen har upprättats)? Vad händer om någon i styrelsen elle...

Läs mer »
Temasidor - Bokslut & årsredovisning - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6102_dc6102_cArticleListpg2602_ctl00
Digital inlämning årsredovisning Bolagsverket

Bolagsverket fick 2016 i uppdrag av regeringen att göra det möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt. Tjänsten öppnades för användning i mars 2018.  

Läs mer »
Temasidor - Bokslut & årsredovisning - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6102_dc6102_cArticleListpg516_ctl00
Arkivering digitalt eller på papper – vad gäller?

Den pågående digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur behöver man spara originalkvitton och när räcker det att spara kvittot digitalt? 

Läs mer »

Förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar

När du gjort bokslutet ska du komplettera med tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse för att färdigställa årsredovisningen.


Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna uppgifter som har betydelse för bedömningen av verksamheten. Förvaltningsberättelsen kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar (balansräkningen, resultaträkningen och noterna).

Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över

  • utvecklingen av företagets verksamhet
  • företagets ställning
  • företagets resultat.

När du upprättar förvaltningsberättelsen ska du använda den uppställningsform som har fastställts av Bokföringsnämnden.

Förvaltningsberättelsen ska också innehålla upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under denna rubrik ska du lämna upplysningar om sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget. Du ska lämna upplysningar om händelser som inträffat under räkenskapsåret.

Med väsentliga händelser menas

  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten (alltså inte endast planerade förändringar),
  • för företaget viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
  • om företaget har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det
  • om företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Med viktiga förändringar i verksamheten menas t ex köp och försäljning av dotterföretag, fusion, etablering eller nedläggning av rörelse- eller produktgrenar, ingångna större avtal och större investeringar.

Med viktiga externa faktorer menas faktorer som påverkat företagets ställning och resultat när det gäller marknad, miljö, råvaruförsörjning, räntor eller valutakurser.

Information som företaget ska lämna enligt den sista punkten är t ex om företaget försatts i likvidation eller konkurs.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla fler delar än vad vi redogjort för här. Vill du läsa mer rekommenderas boken Bokslut & årsredovisning i mindre akiebolag – K2.


Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningarna ska förtydliga och komplettera informationen i årsredovisningen.

Årsredovisningslagen innehåller omfattande bestämmelser om vilka tilläggsupplysningar som ska lämnas och hur de ska redovisas. En tillläggsupplysning lämnas ofta i form av en not, men kan också lämnas direkt i balans- eller resultaträkningen om det ger en bättre överskådlighet.

Färre uppgifter med åren

1 januari 2016 genomfördes en rad ändringar i årsredovisningslagen som bland annat inneburit att mängden upplysningar minskat, framför allt för mindre företag. Bland annat har man tagit bort upplysningskravet gällande löner och ersättning till anställda, fördelning av medelantalet anställda fördelat på olika länder mm samt upplysningen om skuldernas förfallotid post för post.

Vissa upplysningar har bytt placering i årsredovisningen. Förändringen av det egna kapitalet specificeras numera i förvaltningsberättelsen under egen rubrik. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (tidigare kallade ansvarsförbindelser) har tidigare redovisats inom linjen sist i balansräkningen men nu ska upplysningar om dessa lämnas i noter.

Noternas placering

I årsredovisningen ska noterna placeras efter balansräkningen (alternativt efter eventuell kassaflödesanalys) och presenteras i följande ordning:

  • redovisningsprinciper
  • noter till enskilda poster i resultat- och balansräkningen
  • övriga noter

Noter som avser enskilda poster i resultat- och balansräkningen ska placeras i samma ordning som posterna. Det sker normalt automatiskt om du använder ett bokslutsprogram. Tidigare krävdes att du lämnade jämförelsesiffror till noterna men det är numera frivilligt.

Vill du läsa mer om tilläggsupplysningarna och deras innehåll rekommenderas boken Bokslut & årsredovisning i mindre akiebolag – K2.  

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!