Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde är en skatte- och redovisningsterm som används för bland annat beräkning av kapitalvinst. Ibland ser man att begreppet anskaffningsutgift används synonymt med anskaffningsvärde. 

I balansräkningen tar man upp tillgångarna till just anskaffningsvärdet. 

Förvärvade tillgångar

När du beräknar anskaffningsvärdet för en tillgång som företaget har förvärvat (köpt, bytt in mm) ska du till inköpspriset lägga utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Det kan vara utgifter för t ex installation, tull, lagfart och konsulttjänster.

Egentillverkade tillgångar

I anskaffningsvärdet för egentillverkade tillgångar får även en skälig andel av de indirekta kostnaderna räknas med. Med indirekta kostnader menas sådana kostnader som inte direkt kan hänföras till tillverkningen av en tillgång. Pålägget för de indirekta kostnaderna ska motsvara den andel av de indirekta tillverkningskostnaderna som anses höra till det arbete som lagts ned till och med balansdagen.

Vid beräkningen av anskaffningsvärdet ska du räkna in följande
utgifter:

  • inköpspriset för material,
  • utgifter för lön (inklusive arbetsgivaravgifter) till anställda och
  • utgifter för inhyrd personal som arbetar med att tillverka tillgången,
  • utgifter för legoarbeten och underentreprenörer, och
  • utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet såsom utgifter för frakt, tull, konsulttjänster och transportavgifter.

Du kan läsa mer om anskaffningsvärde i boken Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 » 

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Anskaffningsvärde, vad är det? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.