Avsättning

En avsättning är en speciell post i balansräkningen.

Avsättningarna skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara

  • • säkra eller sannolika till sin existens och höra till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, samt

  • • ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska infrias.

Företaget kan göra avsättningar för exempelvis

  • • pensioner

  • • latenta och/eller tvistiga skatter

  • • tvistiga skulder

  • • avgångsvederlag

  • • garantiåtaganden.

I årsredovisningslagen finns inget krav på uppdelning av avsättningarna i kortfristiga och långfristiga. De flesta avsättningar är dock från början långfristiga. Ju närmare betalningstidpunkten man kommer, desto säkrare kan beloppet och betalningstidpunkten fastställas vilket innebär att delposten ska klassificeras som en vanlig skuld istället för en avsättning.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Vad är avsättning? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.