Bokslutsrapport

Den 1 november 2010 avskaffas den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. I stället finns nu möjlighet att välja bokslutsrapporten som kvalitetsbevis för företagets redovisning. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna Far och SRF.

Enbart den som är auktoriserad redovisningskonsult som utfört sitt uppdrag enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko – samt har upprättat eller biträtt med att upprätta och sammanställa uppdragsgivarens ekonomiska rapporter och årsbokslut – kan avge en bokslutsrapport. Det utfärdade dokumentet, bokslutsrapporten, anger att den underliggande redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med dessa kvalitetskrav.

En ytterligare förutsättning för att kunna avge en bokslutsrapport är att företaget och den auktoriserade redovisningskonsulten har upprättat ett uppdragsavtal som definierar hela arbetsprocessen och arbetsfördelningen så att kraven i Reko uppfylls. Med andra ord beskriver det förutsättningarna för hur uppdraget ska skötas, vem som gör vad och när.

Bokslutsrapporten är en snabb kvalitetsreferens eftersom den är inbyggd i produktionen av redovisningen. Det betyder att den kan erhållas så fort redovisningen är klar, och inte bara vid räkenskapsårets slut.

Bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, det vill säga även för enskilda firmor och handelsbolag. Det ger möjligheter att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag och att överföra förtroendet för verksamheter som övergår till aktiebolag. Kreditbedömningen av dessa nystartade aktiebolag blir därför enklare.

Bokslutsrapporten kan bara utfärdas av en auktoriserad redovisningskonsult som arbetar enligt Reko. Det betyder att bokslutsrapporten inte bygger på urval och stickprov, utan på hela den underliggande redovisningen. Bokslutsrapporten kan endast upprättas när alla delar helt och fullt uppfyller Rekos krav. Det ger dig som företagsbedömare en bredare grund att stå på.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.