Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Direkta kostnader

Direkta kostnader är sådana som kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund. I tillverkande företag är direkt lön och direkt material normalt de största direkta kostnaderna. Inom företagsekonomi delas företagets totala kostnadsmassa in i direkta kostnader och indirekta kostnader. Indelningen används främst vid kostnadsfördelning i företagets internredovisning samt inom räkenskapsanalys.

Exempel
Frakt- och speditionsföretaget Delsbosnabben har två delverksamheter;
tung trafik och expressbud. Företaget har sedan länge etablerat ett
intern redovisningssystem som medför att intäkter och kostnader fördelas
ut på företagets delverksamheter. Syftet med detta är att kunna följa upp
lönsamheten i de olika verksamheterna.'

När budchauffören Ulf ska få lön är det inte speciellt svårt att fördela
lönekostnaden. Ulf arbetar till 100% i budverksamheten. Därför kan hela
lönekostnaden för Ulf direkt fördelas på budverksamheten. Detta är en
direkt kostnad.

Tyvärr är kostnadsfördelning i praktiken inte alltid så här enkel. Många kostnadsposter är gemensamma för flera kalkylobjekt och måste därför fördelas. Denna kostnadsfördelning ska utformas enligt någon väl genomtänkt fördelningsprincip. I allmänhet bör sådana fördelningsprinciper avspegla varje kalkylobjekts förbrukning av den aktuella resursen (kostnaden).

Exempel
Delsbosnabbens ägare Lars-Åke är också VD och ende chef i det lilla

åkeriet. Till skillnad från Ulf i det föregående exemplet kan man inte
entydigt fördela Lars-Åkes kostnader till endera delverksam heten.
I Lars-Åkes arbetsuppgifter ingår ju att leda och organisera arbetet i båda
verksamheterna. Dessutom sköter han de administrativa uppgifterna,
såsom fakturering och lönehantering. Lars-Åkes kostnader är därför
indirekta kostnader i Delsbosnabben.

Fördelningsmallen för dessa indirekta kostnader utgår från Lars-Åkes
objektiva bedömning av om andel nedlagd tid i respektive verksamhet.
Hanbedömer att den ryckiga och tungadministrerade expressbudverksamheten kräver den största andelen av hans tid, 70%. Resterande tid läggs på arbete med de tunga frakterna, 30%.

Det är viktigt att fördelningsprinciperna utgår från fakta. Om ni är flera om besluten är det viktigt att alla förstår hur fördelningsmallarna
ser ut och vilka principer som ligger till grund för dem. Nästa problem är att fördelningsprinciper inte alls brukar vara statiska över tiden. Vid förändringar i verksamheten kan det också uppstå behov av att revidera fördelningsprinciperna. Det här bör man se över med jämna mellanrum. Åtminstone en årlig revidering torde vara lämpligt i de flesta företag.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för direkta kostnader - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.