Bokslut & årsredovisning / Förbrukningsinventarier

Vad är förbrukningsinventarier?

Faktagranskad artikel

Förbrukningsinventarier är inventarier som har ett lågt värde och/eller en kort livslängd. Dessa läggs inte upp på en avskrivningsplan utan kostnadsförs direkt. Förbrukningsinventarier behöver inte tas med i anläggningsregistret.

Publicerad: 2024-04-18

Förbrukningsinventarier kan vara av två slag:

  • korttidsinventarier, dvs inventarier som har en beräknad ekonomisk livslängd på högst tre år
  • inventarier av mindre värde.

Med mindre värde menas tillgångar med ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp kr exklusive moms (28 650 kr år 2024). Dessa regler är frivilliga. Läs mer längre fram.

Inköp av korttidsinventarium
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
5410
37 000
2440
46 250
2640
9 250


Företaget köper in en kopieringsmaskin för 37 000 kr plus moms. Man bedömer att nyttjandeperioden för maskinen kommer att vara 3 år. Eftersom nyttjandeperioden är högst tre år kan utgiften för maskinen
redovisas som kostnad direkt.

Kostnaden 37 000 kr bokas på kontot för förbrukningsinventarier [5410] och momsen på 9 250 kr lyfts [2640].

Vid köp av inventarier som har ett naturligt samband med eller ingår som ett led i en större inventarieanskaffning, räknas inventarierna enligt Skatteverket som förbrukningsinventarier bara om
det sammanlagda beloppet understiger beloppsgränsen (ett halvt prisbasbelopp).

Med naturligt samband mellan flera inventarier menas att inventarierna har ett funktionellt samband och har förvärvats för att användas tillsammans som en enhet. Exempel på det är ett konferensbord med tillhörande stolar eller en maskin med tillhörande kringutrustning som behövs för att maskinen ska fungera på avsett sätt. Är det däremot frågan om separata maskiner som fungerar för sig själv och som inte har något funktionellt samband med andra maskiner anses de inte ha ett naturligt samband.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!

Med inventarier som ingår som ett led i en större inventarieanskaffning avses inventarier som används för liknande ändamål och som inköps gemensamt eller i ett sammanhang. Ett exempel kan vara att företaget byter ut samtliga datorer på kontoret eller delleveranser av inventarier som anses höra till en och samma större anskaffning. Det kan också vara frågan om en nystartad näringsverksamhet, exempelvis en verkstadsrörelse, där hela inköpet av verkstadsutrustningen inklusive verktyg ska bedömas som ett led i en större inventarieanskaffning.

Likaså bedöms hela inköpet av kontorsinventarier för sig och inventarier till personalutrymmen för sig, osv.
Om det bland inventarier som har ett naturligt samband eller som ingår i en större inventarieanskaffning finns inventarier som har en ivslängd på högst tre år, ska dessa inventarier inte räknas med eftersom de räknas som korttidsinventarier och får dras av omedelbart.

Skatteverket anger även att beloppsgränsen för vad som menas med större – i uttrycket ett led i en större inventarieanskaffning – är den beloppsgräns som finns angiven i lagtexten, det vill säga ett halvt prisbasbelopp.

Inköp av inventarium av mindre värde
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
5410
17 000
2440
21 250
2640
4 250


Företaget får en faktura [2440] för en bärbar dator som har köpts till företaget för 21 250 kr inklusive moms (17 000 kr plus moms 4 250 kr). Eftersom anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp får
utgiften för datorn redovisas som kostnad direkt.

Kostnaden 17 000 kr bokas på kontot för förbrukningsinventarier [5410] och momsen på 4 250 kr lyfts [2640].

Även tillgångar med en nyttjandeperiod på högst tre år, så kallade korttidsinventarier, får kostnadsföras direkt även om beloppet uppgår till ett halvt prisbasbelopp eller mer.

Försäljning av ett förbrukningsinventarium
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930
12 500
3690
10 000


2610
2 500

Företaget säljer en kopieringsmaskin för 10 000 kr + moms 2 500 kr. Vid inköpet kostnadsfördes utgiften för kopieringsmaskinen direkt enligt reglerna för inventarier med kort livslängd.

Köparen betalar till företagets företagskonto [1930]. Intäkten från försäljningen bokförs som en övrig sidointäkt på konto [3690] och den utgående momsen på konto [2610].

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!