Förkortad resultaträkning

Förkortad resultaträkning är en resultaträkning som förkortats genom att vissa poster slås samman till en.

Om det är motiverat av konkurrensskäl får mindre företag göra en förkortad resultaträkning. Det är främst nystartade företag med en enda starkt konkurrensutsatt produkt som kan ha behov av att dölja omsättningen och bruttovinsten i sin resultaträkning. Uppgifterna kan vara känsliga från konkurrenssynpunkt, eftersom de kan avslöja företagets prissättningspolitik och vinstmarginaler.

Det är revisorns uppgift att avgöra om kraven för att få upprätta en förkortad resultaträkning är uppfyllda.

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning får följande poster slås ihop till en post:

• nettoomsättning

• förändring av varulager

• aktiverat arbete för egen räkning

• övriga rörelseintäkter

• råvaror och förnödenheter

• övriga externa kostnader.

I en funktionsindelad resultaträkning får följande poster slås ihop till en post:

• nettoomsättning

• kostnad för sålda varor

• övriga rörelseintäkter.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för förkortad resultaträkning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.