Försiktighetsprincipen?

Försiktighetsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Vid osäkerhet ska man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder.

Endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med. Intäkten av försäljning av varor kan normalt anses konstaterad sedan leverans och fakturering har gjorts och att det är sannolikt att leveransen ger rätt till betalning. Förluster som var okända på bokslutsdagen ska ändå finnas med i årsredovisningen om de var kända innan årsredovisningen gjordes. Förlusterna måste dock självklart höra till det gångna räkenskapsåret.

Försiktighetsprincipen får inte drivas för långt. Försiktigheten måste vara rimlig, dvs lagen tillåter inte medveten undervärdering och uppbyggnad av dolda reserver. Då får man inte en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.