Förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår.

Exempel på förutbetalda kostnader är

  • förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen)
  • förutbetalda leasingkostnader (leasingavgifterna betalas normalt i förskott)
  • förutbetalda räntekostnader (inte så vanligt eftersom räntan på lån normalt betalas i efterskott)
  • förutbetalda försäkringspremier
  • förutbetalda abonnemangs- och prenumerationsavgifter.

Förutbetalda kostnader bokför du som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17xx, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Observera att obetalda fakturor och förskottsbetalningar till leverantörer för varor och tjänster som företaget regelmässigt redovisar som lager, men där företaget inte har fått någon motprestation, bokförs på konto [1480], Förskott för varor och tjänster, och redovisas i posten Förskott till leverantörer under rubriken Varulager.

Läs mer om redovisning och förutbetalda intäkter mm i vår kompletta handbok Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.