Bokslut & årsredovisning / Förvaltningsberättelse

Vad är förvaltningsberättelse?

Faktagranskad artikel

Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna uppgifter som har betydelse för bedömningen av verksamheten. Förvaltningsberättelsen kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar (balansräkningen, resultaträkningen och noterna). 

Publicerad: 2023-01-05

Företag som är skyldiga att lämna årsredovisning ska även lämna en förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över:

  • utvecklingen av företagets verksamhet
  • företagets ställning
  • företagets resultat.

Förvaltningsberättelsen ska också innehålla upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under denna rubrik ska du lämna upplysningar om sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget. Du ska lämna upplysningar om händelser som inträffat under räkenskapsåret.

Med väsentliga händelser menas

  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten (alltså inte endast planerade förändringar),
  • för företaget viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
  • om företaget har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det
  • om företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Med viktiga förändringar i verksamheten menas t ex köp och försäljning av dotterföretag, fusion, etablering eller nedläggning av rörelse- eller produktgrenar, ingångna större avtal och större investeringar.

Med viktiga externa faktorer menas faktorer som påverkat företagets ställning och resultat när det gäller marknad, miljö, råvaruförsörjning, räntor eller valutakurser.

Information som företaget ska lämna enligt den sista punkten är t ex om företaget försatts i likvidation eller konkurs.

Läsa mer

Förvaltningsberättelsen ska innehålla fler delar än vad vi redogjort för här. Vill du läsa mer rekommenderas boken Bokslut & årsredovisning i mindre akiebolag – K2.

Att arbeta med förvaltningsberättelse i våra program

I våra boksluts- och årsredovisningsprogram och i vår webbtjänst Digitala Årsredovisningen finns smidiga funktioner för att skapa förvaltningsberättelse.