Bokslut & årsredovisning / Inventarier

Inventarier 

Faktagranskad artikel

Inventarier är antingen anläggningstillgångar, som har en förväntad nyttjandeperiod på mer än 3 år och som dras av genom avskrivningar, eller förbrukningsinventarier (korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde), som dras av direkt.

Publicerad: 2023-01-17

Det finns olika slags inventarier, t ex:

  • maskiner
  • byggnadsinventarier
  • bilar och andra transportmedel
  • konst och andra inte avskrivningsbara tillgångar.

Eftersom ett inventarium har en ekonomisk livslängd på flera år ska inköpet inte kostnadsföras direkt. Utgiften ska istället delas upp på så många år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden. Detta kallas att göra avskrivningar enligt plan (planmässiga avskrivningar).

Företaget köper in en skåpbil. Man bedömer att nyttjandeperioden kommer att vara fem år. Det innebär att avskrivningstakten blir 20% per år.

Den skattemässiga avskrivningen lever ett eget liv vid sidan av den planmässiga. Även om inventarierna har en längre nyttjandeperiod får de skattemässigt skrivas av snabbare, åtminstone i början.

Om företaget gör årsbokslut eller årsredovisning kan man välja mellan två metoder för de skattemässiga avskrivningarna:

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på samma sätt som inventarier. Hit hör t ex goodwill, patenträtt och hyresrätt.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!