Bokslut & årsredovisning / Revisionsberättelse

Vad är revisionsberättelse?

Faktagranskad artikel

En revisionsberättelse är ett dokument där revisorerna ska redogöra för om årsredovisningen stämmer med verkligheten och om den ger en riktig bild av bolagets/föreningens ekonomiska ställning och resultat. 

Publicerad: 2018-03-05
Revisionsberättelsens innehåll

En revisionsberättelse ska innehålla följande:

  •  Bolagets/föreningens namn och organisationsnummer.
  •  Den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser.
  •  Ett uttalande om huruvida årsredovisningen gjorts upp enligt gällande lagar eller inte. Om revisorn känner sig tveksam på någon punkt ska han eller hon skriva det. Det kan t ex vara att företaget/föreningen har övervärderat tillgångar för att ge sken av att ställningen är bättre än den är.
  •  Om det vid granskningen har kommit fram att vd eller någon styrelseledamot har gjort något fel som medför skadeståndsskyldighet, alltså ett ganska grovt fel, ska detta finnas med i revisionsberättelsen.
  •  En rekommendation till årsstämman att antingen bevilja ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör eller att inte göra det. I mycket sällsynta fall förekommer det att revisionsberättelsen enbart innehåller olika skäl för och emot ansvarsfrihet, men att revisorn inte tar ställning, utan lämnar avgörandet till stämman utan rekommendation.
  •  Övriga upplysningar som revisorerna vill ge aktieägarna/medlemmarna och allmänheten (revisionsberättelsen är offentlig).
  •  Eventuella anmärkningar på skatte- och avgiftsområdet. Det kan vara att företaget inte gjort avdrag för anställdas skatter, att företaget låtit bli att momsregistrera sig trots att man är skyldig att göra det, att företaget inte på ett riktigt sätt lämnat skattedeklaration eller att man inte i rätt tid betalat skatter och avgifter. Om någon sådan anteckning finns med i revisionsberättelsen, ska revisorerna genast skicka in en avskrift av revisionsberättelsen till Skatteverket.
  •  Rekommendation till stämman om att fastställa balansräkningen och resultaträkningen eller inte.
  •  Rekommendation till stämman om att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition eller inte. Det gäller framför allt hur mycket av vinsten som ska betalas ut som utdelning.
Ren och oren revisonsberättelse

En revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar kallas ren revisionsberättelse.

En revisionsberättelse som innehåller mer eller mindre allvarlig kritik av vad man funnit vid revisionen kallas oren revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsstämman respektive två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Att arbeta med revisionsberättelse i våra program

I våra boksluts- och årsredovisningsprogram finns smidiga funktioner för att skapa revisionsberättelse.