Deklaration / Dags för kontrolluppgifter – i vissa fall

Dags för kontrolluppgifter – i vissa fall

LEI-koder för värdepappershandel

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2022 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast 31 januari 2023.

Publicerad: 2022-12-27
Arbetsgivares uppgifter

Numera lämnar de flesta arbetsgivare månadsuppgifter i arbetsgivardeklarationen istället för kontrolluppgifter. Arbetsgivare ska dock lämna den årliga kontrolluppgiften KU10 (SKV 2300) för

  • ersättning till en anställd som de har ett socialavgiftsavtal med
  • ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp (24 150 kr inkomståret 2022) till en idrottsutövare under ett inkomstår (idrottsföreningar kan dock välja att i stället redovisa utbetalningarna i en arbetsgivardeklaration trots att de inte ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna)
  • ersättning som totalt understiger 1 000 kr till en anställd under ett inkomstår
  • ersättning som endast består av kostnadsersättningar, till exempel ersättning för tjänsteresor med egen bil som inte är högre än schablonbeloppet 18,50 kr per mil eller telefonersättning som motsvarar den anställdes kostnader för tjänstesamtal
  • ersättning som inte är underlag för skatteavdrag och något skatteavdrag har inte gjorts (t ex skattefria ersättningar till utländska experter med flera enligt beslut från Forskarskattenämnden.

Arbetsgivare som har betalat ut ersättning under 100 kr till en person under ett inkomstår behöver inte lämna kontrolluppgift (eller arbetsgivardeklaration) om det.

Andra kontrolluppgifter

Observera att kontrolluppgifter fortfarande måste lämnas för t ex ränta och utdelning. Kontrolluppgift ska även lämnas för investeraravdrag. Bostadsrättsföreningar ska lämna kontrollluppgift när en medlem har överlåtit en lägenhet.

Rätta felaktiga uppgifter

Alla människor (dvs även näringsidkare) och svenska dödsbon får sina uppgifter från kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationer förifyllda i inkomstdeklarationen. Vid ifyllandet antar Skatteverket att all inkomst hör till inkomstslaget tjänst, att alla räntor samt tillgångar och skulder hör till inkomstslaget kapital. Om de förifyllda uppgifterna ska redovisas i ett annat inkomstslag får man själv omfördela beloppen till rätt inkomstslag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!