Föreningar / Ekonomiska föreningar – se över stadgarna

Ekonomiska föreningar  

– se över stadgarna 
Faktagranskad artikel

Om föreningens stadgar strider mot regeländringarna i lagen om ekonomiska föreningar ska stadgarna ändras. Senast 30 juni 2018 ska styrelsen lägga fram ett förslag på nya stadgar som stämmer överens med de nya bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.  

Publicerad: 2019-03-19
Moderniserad lagstiftning

Regeländringarna i lagen om ekonomiska föreningar gjordes för att modernisera och förenkla för dem som vill driva kooperativt företag och mycket handlade om att göra reglerna mer lik dem som gäller för aktiebolag. Nyheterna i lagen trädde i kraft 1 juli 2016. 

Senast sista juni 2018

För de föreningar som ännu inte sett över sina stadgar börjar det bli hög tid. Enligt övergångsbestämmelserna ska styrelsen senast den 30 juni 2018 lägga fram förslag på nya stadgar om de tidigare strider mot de nya bestämmelserna som kom under 2016.

De nyheter i lagen som är tvingande gäller även om inte stadgarna anger det men nyheterna som inte är tvingande måste anges i stadgarna för att kunna användas. Utöver att anpassa stadgarna till den tvingande lagstiftningen bör ni alltså även ta ställning till om ni vill ändra några andra stadgar som möjliggjorts genom någon av nyheterna i lagstiftningen. Helt enkelt se över era stadgar så ni får med de bestämmelser ni önskar och att de ni har inte strider mot lagen.

Nyheter

Den nya lagen medförde många ändringar, nedan följer några av dem:

 • Kallelsetiden är ändrad och det berör alla föreningar.
 • Möjlighet att kunna anta investerande medlemmar.
 • Föreningen kan nu i stadgarna ange att kallelse och annan information ska kunna skickas elektronisk. (Om någon medlem, i enlighet med lagen, vill ha skriftlig information per post har hen dock rätt till det.)
 • Ändra stadgar. Den nya huvudregeln är att beslut kan fattas på en stämma med kvalificerad majoritet, det krävs alltså inte längre två stämmor. Stadgarna kan dock ange strängare krav för beslut.
 • Beslut om likvidation kan tas med 2/3 om inte stadgarna anger annat.
 • Om stadgarna anger det kan styrelsen besluta om gottgörelse även utan stämmans uppdrag.
 • Avsättning till reservfond är frivillig (i de flesta fall).
Stadgeändring

Om den ekonomiska föreningen har bestämmelser i sina stadgar som strider mot de nya bestämmelserna ska stadgarna ändras. Styrelsen ska på en föreningsstämma senast 30 juni 2018 lägga fram ett förslag till ändring av stadgarna så att de stämmer överens med de nya bestämmelserna.

Här är några exempel på punkter där stadgarna bör ändras:

 • Kallelsetiderna till föreningsstämman bör ändras så att de överensstämmer med lagen.
 • Om det står i stadgarna att föreningen ska göra avsättningar till reservfonden bör man överväga om man vill ha det kravet kvar.
 • Om man vill ha utökade möjligheter till elektronisk kommunikation bör det beskrivas i stadgarna hur detta ska gå till.
 • Om man vill kunna anta investerande medlemmar måste stadgarna förs ändras så att detta blir tillåtet. 
Tips!

Vår bok Ekonomiska föreningar är uppdaterad med de nyheter som lagändringarna innebär.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!