Företagsöverlåtelse

Med företagsöverlåtelse menas gåva eller försäljning av ett företag.

Det finns två sätt att köpa en verksamhet. Det ena innebär att köparen endast köper samtliga eller delar av ett företags tillgångar. Detta kallas en inkråmsaffär. Det andra sättet innebär att köparen köper hela eller en del av företaget genom att han köper aktier (aktiebolag) eller andelar (handelsbolag) i företaget.

En enskild firma är inte någon juridisk person. Den kan därför endast överlåtas genom att tillgångarna i företaget överlåts.

Vid aktieköp i ett börsbolag betalar köparen det pris per aktie som framgår av börskursen för aktien på kontraktsdagen. Aktier i privata bolag har inget noterat börsvärde eftersom de inte får erbjudas till allmänheten. Därför måste köparen avtala med aktieägaren om priset och andra köpevillkor.

Om köpet gäller samtliga aktier i ett aktiebolag övertar köparen hela rörelsen med tillgångar, skulder, personal, ingångna avtal mm och fortsätter att driva bolaget med samma namn och organisationsnummer.

Vid en inkråmsaffär köps själva rörelsen i ett företag, t ex materiella anläggningstillgångar (maskiner, kontorsmöbler, varulager), immateriella rättigheter (varumärken) och andra rättigheter (olika typer av avtal). Köparen kan betala helt eller delvis genom att ta över vissa skulder och andra förpliktelser som är kopplade till de tillgångar som köps. Det han köper är själva innanmätet (inkråmet) av ett företag. Skalet, bland annat firman (namnet) och organisationsnumret, lämnas kvar. Däremot är det möjligt att överta namnet om man samtidigt köper hela eller en stor del av verksamheten.

Säljare brukar föredra aktieförsäljning ur skattesynpunkt. Vid en aktieaffär redovisar säljaren vinsten av aktieförsäljningen.

En köpare föredrar ofta att köpa enbart inkråmet, eftersom det skattemässiga avskrivningsunderlaget då oftast blir större. När ett aktiebolag överlåts genom en inkråmsförsäljning beskattas säljaren för skillnaden mellan försäljningspriset och det skattemässiga restvärdet på respektive tillgång. Eftersom det är aktiebolaget som står som säljare, hamnar köpeskillingen i bolaget. Sedan beskattas aktieägaren då han tar ut pengarna ur bolaget . Den sammanlagda beskattningen blir därför relativt hög.

Vid en aktieöverlåtelse är det ingen moms. Det gäller normalt också vid en inkråmsaffär. En förutsättning för momsfrihet vid försäljning av inkråmet är att köparen har momspliktig verksamhet och att köpet gäller tillgångar i samband med försäljning av hela eller en gren av ett företags verksamhet.

[[+aga]]

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för företagsöverlåtelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.