Företagsrekonstruktion

Ett företag som hamnar på obestånd kan ansöka om företagsrekonstruktion istället för att begära sig själv i konkurs. Ansökan om företagsrekonstruktion görs vid tingsrätten på företagets hemort.

Under företagsrekonstruktionen får gäldenären (företaget på obestånd) hjälp av en rådgivare, rekonstruktör, som domstolen utser. Rekonstruktören ska undersöka möjligheterna för gäldenären att fortsätta att bedriva verksamhet och om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en överenskommelse med borgenärerna (fordringsägarna) genom en nedskrivning av deras fordringar, ett så kallat ackord.

Så länge företagsrekonstruktionen pågår får inte gäldenären utan rekonstruktörens samtycke:

• betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion

• ställa säkerhet för sådana skulder

• åta sig nya förpliktelser

• överlåta, pantsätta eller upplåta någon annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för verksamheten.

Vid ett borgenärssammanträde får fordringsägarna tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta.

Om någon borgenär begär det, ska tingsrätten vid sammanträdet bland borgenärerna utse en borgenärskommitté bestående av högst tre personer.

Du kan läsa mer om företagsrekonstruktion i vår bok Obestånd.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.