Företagande / Hjälp på traven med ditt hållbarhetsarbete

Hjälp på traven med ditt hållbarhetsarbete

Faktagranskad artikel

Hållbarhet är ett begrepp som verkligen syns och hörs, med all rätt. Det finns få frågor som är mer aktuella i det större perspektivet. För större företag är det redan nu ett obligatorium att redovisa sitt hållbarhetsarbete offentligt. Inom några år kommer sannolikt krav på att alla nordiska företag ska rapportera sitt hållbarhetsarbete.

I den här artikeln går vi kortfattat igenom vad som menas med att arbeta hållbart och tipsar om en standard som möjliggör för små och medelstora företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Publicerad: 2022-06-08

Hållbarhetsarbete kommer bli en hygienfaktor för att kunna driva en konkurrenskraftig verksamhet i den gröna övergång som inletts och som kommer att accelerera de närmsta åren. Så det finns all anledning för företagen att sätta i gång med hållbarhetsrapporte­ring även innan ett eventuellt obligatorium. Den mest självklara anledningen är förstås att du genom att fokusera på hållbarhetsfrågor skapar förutsättningar att minska företagets klimatavtryck och bidra till ökad hållbarhet – det är ju vad det här ytterst handlar om. Men även ur företagsekonomiskt perspektiv samt marknads­- och konkurrenssynpunkt finns alla skäl att satsa på hållbarhetsarbete.

Nordisk standard för hållbarhetsrapportering

Srf konsulterna och branschorganisationerna för redovisning i Norge och Finland har tillsammans tagit fram en nordisk standard för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag. Standarden NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard) är ett verktyg för hållbart företagande som möjliggör för företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Genom att kontinuerligt arbeta med de ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekterna i ditt företagande i NSRS­-mallen får du hjälp att systematiskt och över tid följa upp verksamhetens framsteg inom hållbarhet.

Men, vad menas då med hållbarhetsarbete? Man kan börja med att dela in hållbarhetsarbetet i tre delar:
• miljöansvar
• socialt ansvar
• ekonomiskt ansvar.

Miljöansvar

Miljöansvaret handlar förstås om att begränsa klimatpåverkan och klimatförändringar. De områden som hållbarhetsrapporteringen fokuserar på är materialanvändning, avfall, energiförbrukning, växthusgasutsläpp och EU:s taxonomi, mm. Beroende på bransch finns det förstås mindre eller större utmaningar kopplade till miljöansvaret. Det viktiga är att er miljöpåverkan synliggörs – att ni inventerar vilka avtryck ni gör på miljön. Även om du driver ett företag med låg direkt klimatpåverkan, t ex ett tjänsteföretag, finns det alltid möjlighet att se över förbättringar i det indirekta ledet, framför allt i dina leverantörskedjor. I takt med att fokus på hållbarhet ökar, ökar också möjligheterna att göra medvetna val på många områden.

Socialt ansvar

Socialt ansvar handlar dels om det interna arbetet att skapa en hållbar organisation. Det innebär en demokratisk och jämställd arbetsplats där man motverkar stress och ohälsa. Medarbetarna har exempelvis möjlighet att flexa och att jobba från olika platser. Externt handlar det om att ta samhällsansvar. Engagemang i det lokala samhället är förstås en väldigt bra början och där ger små insatser ofta stor effekt, som snabbt kan ge ringar på vattnet. Det kan vara allt från att engagera sig i det lokala föreningslivet till att erbjuda praktikplatser för skolungdomar.

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar handlar om systematisk koll på företagets ekonomi. En ekonomiskt hållbar verksamhet behöver affärsmodeller som tryggar resurser för att driva och utveckla verksamheten. Att löpande utvärdera den egna verksamheten ger inte bara kontroll över det ekonomiska läget, utan bidrar också med insikter om hur egna produkter och tjänster bör utvecklas för att möta nya regler, nya behov och ny teknik.

Presenteras i en hållbarhetsrapport

Resultatet av hållbarhetsarbetet blir som sagt en rapport som kan fungera som lätt­överskådlig och jämförbar information både inåt och utåt.

Nyttan av att externt presentera sitt hållbarhetsarbete i en rapport handlar till exempel om att slutkonsumenter som vill bilda sig en uppfattning om hur hållbara ni som företag är får information som är jämförbar med andra aktörer i branschen. Det kan också handla om större företag eller investerare i er bransch som vill skaffa sig en helhetsbild av ert företag. I den helhetsbilden är hållbarhetsarbetet numera ett viktigt inslag.

Internt bygger hållbarhetsrapporteringen engagemang i förbättringsarbetet. Det är stimulerande att följa sin egen förbättring på de olika hållbarhetspunkterna, och att steg för steg kunna höja sin målsättning.

Jörgen Höglund, hållbarhets- och kursansvarig på Björn Lundén.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!