Indirekta förluster

Har en avtalspart begått ett avtalsbrott och orsakat den andra parten skador, ska den avtalsbrytande parten i regel betala ersättning för indirekta och direkta förluster. Med indirekta förluster menas att en part inte ska förlora något i förhållande till om avtalet genomförts som det ursprungligen var tänkt.

Till indirekta förluster räknas bland annat följande:

• Förluster som inträffat på grund av minskad eller bortfallen produktion och försäljning och som inneburit att den skadedrabbade parten gått miste om vinstgivande affärer.

• Andra förluster som inträffat till följd av att varan inte kunnat utnyttjas på ett förväntat sätt. En tänkt rationalisering kan t ex ha hindrats av att en inköpt dator inte har levererats.

• Utebliven vinst på grund av att ett avtal med en kund helt eller delvis inte kan genomföras.

• Andra förluster som har varit svåra att förutse som t ex vite vid förseningar.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för indirekta förluster - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.