Företagande / Kontrollavgift vid fel betalningsmedel

Kontrollavgift vid fel betalningsmedel

Faktagranskad artikel

Vid ett kontrollköp registrerade restaurangen fel betalningsmedel i kassaregistret och Skatteverket påförde därför en kontrollavgift. Kammarrätten anåg dock att det var orimligt att ta ut kontrollavgift när fel betalningsmedel registrerats på ett kassakvitto vid en försäljning.

Publicerad: 2019-03-02
Krav på uppgift om betalningsmedel

Enligt Skatteverkets föreskrifter gällande kassaregister ska ett kassakvitto bland annat innehålla uppgift om betalningsmedel. Om fel betalningsmedel har angetts på ett kassakvitto ska företaget ta fram ett returkvitto som korrigerar felaktigheten samt ta fram ett kassakvitto med uppgift om rätt betalningsmedel.

Bakgrund

Skatteverket gjorde ett kontrollköp hos en restaurang. Vid betalningen uppfattade servitören att en av de två kontrollanterna skulle betala hela noten med sitt kreditkort och registrerade därför kreditkort som betalningsmedel i kassaregistret. Sedan visade det sig att en av kontrollanterna skulle betala sin del av notan med kontanter.

Eftersom restaurangen hade angivit fel betalningsmedel på kvittot påförde Skatteverket restaurangen en kontrollavgift. Restaurangen överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Kontrollavgift

Om en näringsidkare inte följer lagen om kassaregister eller Skatteverkets föreskrifter om kassaregister kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Det finns inga krav på att företaget ska ha brustit i sina skyldigheter med uppsåt eller av oaktsamhet för att Skatteverket ska kunna ta ut en kontrollavgift.

Befrielse från kontrollavgift

Kontrollavgiften får sättas ned helt eller delvis om det är orimligt att ta ut en kontrollavgift med fullt belopp. Detta gäller vid mindre överträdelser där avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten ansåg att restaurangen hade brutit mot reglerna om kassaregister då man erbjudit ett kassakvitto med fel betalningsmedel. Därför fanns det grund för att ta ut kontrollavgift.

Förvaltningsrätten konstaterade att restaurangen hade haft möjlighet att korrigera felaktigheten genom att ta fram ett returkvitto. Det är inte kundens ansvar att uppmärksamma restaurangens anställda på detta. Men eftersom det rörde sig om en enstaka överträdelse menade förvaltningsrätten att kontrollavgiften skulle sättas ned delvis. Restaurangen överklagade beslutet till kammarrätten.

Kammarrätten

Eftersom restaurangen brutit mot regeln om rätt betalningsmedel på kvittot ansåg kammarrätten, precis som förvaltningsrätten, att det fanns grund för att ta ut kontrollavgift. Det saknade betydelse att felet skett på grund av en missuppfattning från servitörens sida.

Däremot ansåg kammarrätten att det fanns grund för hel befrielse från kontrollavgiften eftersom felet varit ringa. Det hade skett vid ett enstaka tillfälle och det hade inte inneburit att några intäkter undandragits vid försäljningen.

Kammarrätten i Stockholm 2542-16

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!