Företagande / Lever svenska företag upp till GDPR-kraven?

Lever svenska företag upp till GDPR-kraven?

Faktagranskad artikel

Hur många företag anser sig ha koll på GDPR-reglerna och tycker de själva att de uppfyller kraven som den nya dataskyddsförordningen ställer? Det här är några av de frågor som besvarats i den enkätundersökning vi gjort med närmare tusen små och medelstora svenska företag. 

Publicerad: 2019-03-05
Företagen känner till att GDPR införts…

I undersökningen framgår det tydligt att GDPR varit ett mycket omskrivet ämne, framförallt under våren 2018. Hela 99,2% av företagen i enkäten uppger att de känner till att en ny dataskyddsförordning införts under året.

… och har koll på vad reglerna innebär

GDPR-reglerna är också något som företagen känner sig väl eller ganska insatta i. Närmare 90% av företagen tillhör denna kategori medan endast 10% uppger att de inte alls är insatta i frågan. En orsak till den stora medvetenheten hos företagen kan vara alla skriverier i medierna om enorma bötesbelopp vid brott mot GDPR. Att företaget ska få ett skamfilat rykte genom slarvig hantering av personuppgifter kan vara en annan.

… men nästan vart tredje företag säger sig inte uppfylla GDPR-kraven

Även om företagen har koll på GDPR-reglerna uppger närmare en tredjedel (27,8%) att man inte anser sig ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppfylla kraven i GDPR. Som kommentar till svaret i undersökningen har några av företagen påpekat att de inte behandlar personuppgifter och därför inte omfattas av GDPR. Trots detta känns siffran hög, speciellt med tanke på de dryga böter som brott mot GDPR kan innebära.

Stor förståelse för att GDPR omfattar alla företag

80,4% av företagen i enkäten säger sig ha förståelse för att GDPR omfattar alla företag – stora som små. Endast 19,6% av företagen uppger att de saknar förståelse för detta.

Då enkäten visar på att GDPR inneburit mycket merarbete för företagen är det överraskande att hela 8 av 10 företag uppger att de har förståelse för införandet av en ny omfattande dataskyddsförordning. En del av förklaringen går att hitta i kommentarerna till svaret. Där framgår att många tycker reglerna är svåra att tillämpa men att den personliga integriteten är så viktig att det motiverar införandet.

GDPR ingen naturlig rutin för hälften av företagen

Närmare hälften (48,3%) av företagen tycker inte att GDPR är en naturlig del av företagets rutiner. Drygt hälften av företagen, 51,3%, anger att GDPR är en del av företagets rutiner i dag.

En möjlig förklaring till svaren är att många företag inte ser GDPR som ett ständigt pågående arbete utan som ett engångsprojekt man genomför och sedan är klar med. Ett synsätt som rimmar illa med avsikten från lagstiftarens sida.

Enkätundersökningen genomfördes av Björn Lundén Information sista veckan i oktober 2018.

Tips!

Dataskyddsförordningen GDPR är en handbok som ger dig full koll på hur du jobbar med GDPR i praktiken.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!