Företagande / Nedstängningsstöd kopplat till pandemilagen

Nedstängningsstöd kopplat till pandemilagen

– kan ge 100% av fasta kostnader 
Faktagranskad artikel

Den nya pandemilagen kan komma att innebära en total nedstängning av vissa verksamheter. Regeringen har nu meddelat att om detta sker, ska ett nedstängningsstöd finnas för de drabbade verksamheterna. 

Företag som har tappat all sin omsättning under en period på grund av nedstängningen ska kunna få 100% av sina fasta kostnader ersatta. Regeringen har nu meddelat att nedstängningsstödet kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt.

Publicerad: 2021-02-26
Pandemilagen

Riksdagen beslöt i början av januari att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av denna lag ska regeringen kunna fatta beslut om total nedstängning av vissa verksamheter, om de finner det befogat.

Ett smakprov på denna nya lag fick vi då regeringen beslutade om en förordning – ”Begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler har införts för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Ordningen är att regeringen beslutar om förordningar och Folkhälsomyndigheten tar med stöd av förordningen fram mer detaljerade föreskrifter.

Om beslut fattas om total nedstängning av vissa verksamheter, så kommer det givetvis att få väldiga konsekvenser för de företag som stängs ned. Därför har regeringen nu meddelat att ett nytt nedstängningsstöd införs.

Mer generöst än omställningsstödet 

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen.

Stödet ges under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till.

Det nya stödet är dock mer generöst. Företag som har tappat all sin omsättning under en period på grund av nedstängningen ska kunna få 100% av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kr per månad.

Stödet ges till företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning och tappat minst 30% av omsättningen.

Nedstängningsstödet ersätter även löner

Regeringen har nu meddelat att nedstängningsstödet kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. Syftet är att trygga anställda genom att ett ordentligt stöd finns på plats vid en eventuell nedstängning av verksamheten.

Lönekostnader kommer alltså att räknas som en fast kostnad och företag får ersättning med upp till 100% av lönekostnaderna vid en eventuell nedstängning av verksamheten. Lönekostnader som kompenseras med stöd för korttidsarbete kommer dock inte att omfattas.

När kan nedstängningsstödet börja gälla?

Stödet kräver godkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra justeringar i utformningen. Ikraftträdandet är därmed möjligt tidigast i början av april, men reglerna ska tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet ska kunna betalas ut kort därefter.

För att snabbt kunna administrera och betala ut nedstängningsstödet (och omställningsstödet) kommer Skatteverket att få ett extra anslag på 120 miljoner kronor för administrativa kostnader.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!