Företagande / Omsättningsstöd för handelsbolag

Omsättningsstöd för handelsbolag

– förlängs med perioden juli–september 2021
Faktagranskad artikel

Regeringen har beslutat att förlänga omsättningsstöden till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för tiden juli–september.

Publicerad: 2021-07-08
Stödet förlängs på samma villkor

Det är samma villkor som tidigare som gäller för stödet (se nedan). Nettoomsättningen ska alltså ha minskat med mer än 30% jämfört med referensperioden för att omsättningsstöd ska betalas ut. Stöd kan då utgå med 90% av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad. Juli, augusti och september utgör individuella stödperioder.

Reglerna börjar gälla 1 oktober

Reglerna om förlängningen träder ikraft 1 oktober 2021. Stöden för juli–september kan sökas fram till och med 30 november 2021.

Krav på minsta omsättning

För att få stöd måste handelsbolaget under det räkenskapsår som avslutas 31 december 2019 uppfylla kravet på minsta nettoomsättning.

  • För perioderna mars–juni 2021 är kravet på minsta nettoomsättning 180 000 kr/delägare.

Om räkenskapsåret inte är 12 månader, så ska kravet på minsta nettoomsättning justeras.

Stödnivå – högsta och lägsta

För att få stöd måste stödet för stödperioderna mars–juni uppgå till minst 1 000 kr per handelsbolag.

Taket – maximalt stöd – är per delägare (fysisk person) 24 000 kr för dessa stödperioder.

Delägare 28 februari 2021

När det gäller antalet ägare, så är det antalet delägare som var registrerade 28 februari 2021 som ligger till grund för stödet.

Övriga villkor

För att kunna få stöd så krävs det att den minskade nettoomsättningen som gott som uteslutande är orsakad av pandemin (covid-19).

För att ett handelsbolag ska kunna få stöd, krävs att minst en av delägarna är en fysisk person. Det krävs också att handelsbolaget bedriver näringsverksamhet och är godkänd för F-skatt vid ansökningstidpunkten.

Om handelsbolaget eller någon av delägarna är försatt i konkurs eller har näringsförbud vid tidpunkten för ansökan så kan man inte få bidrag.

Nettoomsättning

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i handelsbolagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts, med tillämpning av de redovisningsprinciper som handelsbolaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats 31 december 2019.

Stödet ska minskas med andra erhållna stöd

Stödet ska minskas med belopp som man fått i:

  • försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,
  • hyresstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser, eller
  • kulturstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser.
  • omställningsstöd som lämnats för den period som ansökan avser.
Beslutas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket

Det är länsstyrelsen som beslutar om omsättningsstödet och Boverket som sköter utbetalningen. Ansökan ska ske på ett formulär via Boverkets e-tjänst.

Ansökan ska lämnas på heder och samvete, och med ansökan ska även ett utdrag ur bokföringen bifogas för det räkenskapsår som avslutades 31 december 2019.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!