Omställningsstöd till de värst drabbade företagen

Företagande - Omställningsstöd till de värst drabbade företagen - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Omställningsstödet som riktas till företag som drabbats hårt av pandemin förlängs till att gälla även maj–juli 2020. Sist i artikeln läser du om de villkor som gäller för omställningsstöd perioden maj–juli. Regeringen föreslår också att omställningsstödet ska förlängas ytterligare tre månader (augusti–oktober 2020).

Publicerad: 2020-11-17

Stöd till de mest utsatta företagen

Omställningsstödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Ett exempel kan vara restauranger som behöver sälja maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp. 

Omsättningstapp på minst 30 procent

För att få omställningsstödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars–april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

 • företaget ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 jan 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
 • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt. För vissa stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt. Inte heller bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag) omfattas av kravet på F-skatt.
 • under mars 2020–juni 2021 får inte ett beslut fattas eller verkställas om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägarna/medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen. Däremot är koncernbidrag inget hinder för att få omsättningsstöd.

Ett företag som vid prövningen av ansökan är på obestånd ska inte kunna få omställningsstöd. Det gäller också företag som har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning. Inte heller företagare/företrädare som har näringsförbud kan få stöd.

För att få omställningsstöd ska man också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på.

Omställningsstödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning minskat, och varierar mellan 22,5–75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen multiplicerat med de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

För att stödet ska utbetalas ska stödet uppgå till minst 5 000 kr. Maxbeloppet är det lägsta av omsättningstappet i kronor och 150 miljoner kr/företag.

Om stödet uppgår till minst 100 000 kr, får man även stöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan med högst 10 000 kr.

Från stödet ska man dra av eventuell försäkringsersättning, skadestånd (eller liknande) och statligt stöd för motsvarande omsättningstapp eller fasta kostnader som stödet beräknats på.

Stödet är ett skattepliktigt näringsbidrag.

Omställningsstöd = 75% x omsättningstapp* x fasta kostnader under mars–april 2020

* Omsättningstappet ska vara minst 30% under mars–april 2020.

Vad är nettoomsättning?

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms (och andra skatter som är direkt knuten till omsättningen). Intäkterna ska vara hänförliga till en verksamhet som bedrivs i Sverige.

Intäkter från försäljning av finansiella instrument ingår inte i nettoomsättningen.

Vad är fasta kostnader?

Med fasta kostnader avses bland annat hyra och leasing, räntor, försäkringar, franchiseavgifter och fastighetsskatt på fastighet som inte hyrs ut. Stödet ska baseras på de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

Som fasta kostnader ska inte räknas sådana kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster.

Revisorsintyg om stödet är över 100 000 kr

Om det sökta omställningsstödet är 100 000 kr eller mer krävs ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Skatteverket får dock kräva ett yttrande från revisor även om stödet som söks är lägre.

Av yttrandet ska företagets omsättningstapp framgå, att de grundläggande förutsättningarna för stödet är uppfyllda, storleken på de fasta kostnaderna och i vilken omfattning företaget mottagit försäkringsersättning eller statligt stöd som stödet ska avräknas mot.

Vilka uppgifter ska finnas med i ansökan?

Ansökan om omställningsstöd ska innehålla följande uppgifter:

 • företagets minskade nettoomsättning,
 • vad nedgången i nettoomsättning beror på,
 • om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,
 • de fasta kostnader som ansökan avser,
 • ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor,
 • försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på,
 • statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och
 • de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

De övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut, är uppgifter gällande de krav och regler som vi har skrivit om i denna artikel.

Om flera företag i samma koncern (vid ansökan) söker stöd, ska ansökningarna lämnas samtidigt och uppgift om koncernstrukturen ska också lämnas.

Företag i koncern som ska söka stöd måste utse en och samma person att lämna in de tidigare underskrivna ansökningarna för företagen. I denna roll ska även personen ges behörighet att lämna uppgift om koncernstrukturen för företagens räkning.

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket senast 31 augusti. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. Ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär. Utbetalning av stödet hanteras via skattekontot.

Återbetalningsskyldighet gäller för omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Även dröjsmålsränta får tas ut på beloppet. 

Straffbestämmelser

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att ett företag som har fått omställningsstöd, har rätt till stöd. Man får även besluta om kontrollbesök (i verksamhetslokaler) för att kontrollera att företag som har fått omställningsstöd har rätt till stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete. Det innebär att man kan dömas för osann försäkran till böter eller fängelse i högst 6 månader. 

Straffbestämmelser införs också i lagen om omställningsstöd. Brottet delas in i två grader, omställningsstödsbrott och grovt omställningsstödsbrott. Straffet för omställningsstödsbrott ska vara fängelse i högst 2 år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse på viss tid, lägst 6 månader och högst 6 år.

Det införs även ett oaktsamhetsbrott. Den som av grov oaktsamhet döms för vårdslöst omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst 1 år.

Omställningsstöd maj–juli

Regeringen har tidigare meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj – juli. Nu har man beslutat om den förordning som innebär att stödet kan sökas. Ansökan görs till Skatteverket mellan 19 oktober–30 november.

Reglerna för att få omställningstöd för perioden maj–juli är i grunden samma som för tidigare period (mars–april).

Men vissa ändringar har skett, och det är när det gäller hur stort omsättningstapp som krävs för att få stödet och hur mycket stöd man kan få. Dessutom delas dessa månader in i två olika stödperioder.

Maj – minst 40% omsättningstapp

För maj krävs ett omsättningstapp på minst 40% jämfört med maj 2019 för att stöd ska kunna beviljas. Maj är alltså en egen stödperiod.

Det maximala stödet för maj är 75 miljoner kr/företag.

Juni–juli – minst 50% omsättningstapp

För juni–juli krävs ett omsättningstapp på minst 50% jämfört med juni–juli 2019 för att stöd ska kunna beviljas.

I ett första steg är det maximala stödet för juni-juli 8 miljoner kr, detta för att få stödet på plats så snabbt som möjligt. Och det räcker för de allra flesta – under perioden mars–april var 99,8% av ansökningarna under 8 miljoner kr.

Men i ett andra steg arbetar nu regeringen med en ansökan till EU-kommissionen gällande de allra största företagen, med målet att kunna höja maxbeloppet även för denna period. Dessa företag kan dock redan nu ansöka om stöd upp till 8 miljoner kr.

Förslag om ytterligare förlängning för augusti–oktober

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs med ytterligare tre månader. Det ska därmed utökas med augusti–oktober 2020. För att få stödet krävs ett omsättningstapp under dessa månader med minst 50%. Stödet för augusti–oktober ska bli 70% av vissa av företagets fasta kostnader, dock max 30 miljoner kr. Omställningsstödet kommer därmed att uppgå till följande nivåer:

PeriodOmsättningstapp, minstStöd (av fasta kostnader)
mars–april30%75%
maj40%75%
juni–juli50%75%
augusti–oktober50%70%

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!