Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Företagande / Omställningsstöd till de värst drabbade företagen

Omställningsstöd till de värst drabbade företagen

– går att söka för perioden mars-april 2021 
Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Omställningsstöd till de värst drabbade företagen - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Omställningsstöd för perioden mars-april 2021 går nu att söka. Inga större förändringar av stödet har skett jämfört med januari-februari och du har till och med 30 juni på dig att ansöka om stöd för dessa perioder.

Publicerad: 2021-05-17

Förlängning med mars-april

Som vi tidigare har meddelat så har riksdagen beslutat om finansieringen av omställningsstödet. Regeringen har nu beslutat om en ny förordning som innebär att omställningsstödet förlängs med perioderna mars och april 2021. Stöd för dessa perioder går att söka fram till och med 30 juni 2020.

Regeringen har tidigare aviserat att omsättningsstöd också kommer att kunna sökas för maj och juni 2021, nu har man meddelat att omställningsstöd även kommer att finnas för perioderna juli-september.

Omsättningstapp och stödnivåer

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 30% under mars och april 2021. Mars är en stödperiod och april är en annan. Omsättningen jämförs med samma period under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

För november 2020–april 2021 är stödet 90% av vissa av företagets fasta kostnader efter avdrag för täckningsbidrag (se nedan). Större företag (se nedan) kan få stöd med högst 70%.

Stödet får uppgå till maximalt 97 miljoner kr för perioderna augusti 2020 till april 2021.

För perioderna mars och april krävs ett omsättningstapp på minst 30% och stödnivån är 90% för mindre företag.

Beräkning av stödet och fasta kostnader

Någon ändrad beräkning av stödet har inte skett för dessa perioder. Med fasta kostnader menas samma kostnader som tidigare (se nedan). 

Om en hyresvärd har tagit emot hyresstöd, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad.

Villkor

För att få stöd för dessa stödperioder krävs att företaget hade en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.

Det lägsta stödbeloppet ett företag kan få är 5 000 kr.

Om företaget söker stöd på minst 100 000 kr ska ett revisorsintyg bifogas ansökan. Revisorn ska då även yttra sig över företagets täckningsbidrag för stödperioden.

Reducering för andra stöd, försäkringsersättning mm

Omställningsstödet ska minskas med följande belopp:

 • försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för förlorad omsättning (till den det avser omsättning som ligger till grund för omställningsstödet).
 • försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för fasta kostnader som stödet beräknas på.
 • andra statliga stöd för förlorad omsättning (till den det avser omsättning som ligger till grund för omställningsstödet).
 • hyresstöd som företag (eller annat företag i samma koncern) har fått (eller kommer att få) i egenskap av hyresvärd.
Värdeöverföringar

Företag som fattat eller verkställt beslut om vissa värdeöverföringar under perioden april 2020–oktober 2021 kan inte få omställningsstöd för de nya stödperioderna. 

Små företag

Med små företag menas företag som uppfyller kriterierna bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014. Det innebär i det här sammanhanget företag med

 • färre än 50 anställda, och
 • omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år.

Bedömningen ska göras utifrån det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Om företaget ingår i en koncern måste hela koncernen uppfylla villkoren för små företag, för att den högre ersättningsnivån ska gälla.

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd görs hos Skatteverket senast 30 juni 2021 för perioderna mars och april.

SFS 2021:232, 2021:274

Beräkning av stödet

Omställningsstöd för de nya perioderna ska beräknas enligt följande formel:

(Summa stödberättigade fasta kostnader–stödperiodens täckningsbidrag) x stödnivå

Med fasta kostnader menas samma kostnader som tidigare (se nedan).

Med täckningsbidrag menas:

Täckningsbidrag =

nettoomsättning

– periodens lönekostnader (efter avdrag för stöd för korttidsarbete),

– periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader, och

– periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt

+/– råvaror och förnödenheter,

+/– produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och

+/– pågående arbete för någon annans räkning

Om täckningsbidraget blir negativt anses det uppgå till 0 kr.

Vid beräkningen ska företaget använda sig av de redovisningsprinciper som tillämpats för det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.

Vad är nettoomsättning?

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms (och andra skatter som är direkt knuten till omsättningen). Intäkterna ska vara hänförliga till en verksamhet som bedrivs i Sverige.

Intäkter från försäljning av finansiella instrument ingår inte i nettoomsättningen.

Vad är fasta kostnader?

Följande fasta kostnader får räknas med:

 • hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst 6 månader
 • räntor (ej vinstandelsräntor) till den del de överstiger ränteintäkter för perioden
 • planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer/underhåll av sådana tillgångar
 • fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
 • förbrukning av vatten och el (dock inte el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet), avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler (dock inte förbrukning som ger rätt till skattebefrielse enligt lag om skatt på energi)
 • tjänster gällande städning, sophantering samt larm och bevakning
 • tjänster gällande tvätt av textilier (till den del kostnaden inte är beroende av mängden) om avtalstiden är minst tre månader
 • försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt
 • djurfoder
 • franchiseavgifter som är fasta – inte delar som beräknas utifrån t ex försäljningsvolym
 • offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod
 • royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter. Dock inte rörliga delar som beräknas utifrån t ex försäljningsvolym

Som fasta kostnader ska inte räknas sådana kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster.

Kostnader som är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet – eller som inte är näringsverksamhet – räknas inte som en fast kostnad när det gäller detta stöd.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!