Företagande / RUT för flyttjänster – räkna så här!

RUT för flyttjänster – räkna så här!

Faktagranskad artikel

RUT-avdrag för flyttjänster ska beräknas på ett mer enhetligt sätt. Här får du veta hur du beräknar rutavdraget! 

Publicerad: 2019-03-01

Beräkning av RUT-avdrag för flyttjänster blir enhetligare för att skapa sund konkurrens på lika villkor inom flyttbranschen. Enligt Skatteverket ska arbetskostnaden normalt beräknas till utbetald lön per timme uppräknat med 250 % plus moms.

RUT-avdrag

Arbetskostnader för flyttjänster ger rätt till skattereduktion (RUT-avdrag) med 50 % av arbetskostnaden (inklusive moms), men högst 25 000 kr/person och år. För personer som vid årets ingång fyllt 65 år är taket dock 50 000 kr. Man kan bara få RUT-avdrag för själva arbetskostnaden. Utgifter för material, utrustning och resor får alltså inte ligga till grund för RUT-avdraget.

Paketerade flyttjänster

En del utförare säljer flyttjänster som ”paket”, dvs med ett totalpris där både arbete, resor, utrustning och material ingår. I de här paketen har Skatteverket uppmärksammats på att vissa utövare har värderat själva arbetskostnaden väldigt högt trots att en del av dessa kostnader egentligen är t ex utgifter för resor eller utrustning som man vill ta betalt för.
Att sätta paketpris på så sätt är ett konkurrensmedel för att locka till sig kunder.

För att det ska bli lättare att fastställa underlaget för RUT-avdrag vid flyttjänster har Skatteverket därför i ett ställningstagande kommit fram till hur arbetskostnaden schablonmässigt bör beräknas i dessa fall. En sådan enhetligt beräknad arbetskostnad bidrar till att skapa sund konkurrens på lika villkor inom flyttbranschen.

För den som bara säljer t ex flyttstäd och därmed bara arbetstimmar är det enklare att fastställa arbetskostnaden, det är helt enkelt vad kunden är beredd att betala.

Schablonmässig arbetskostnad

Skatteverket konstaterar att arbetskostnaden vid flyttjänster inte kan jämställas med det belopp som återstår när kostnad för fordon, material och drivmedel har räknats av eftersom dessa kostnader ofta är schablonmässigt beräknade och inte kan fastställas på ett säkert sätt.
Arbetskostnaden vid flyttjänster ska istället räknas ut separat och beräknas utifrån den timkostnad som utföraren har för den anställde som utfört arbetet.

Enligt Skatteverket bör timkostnaden normalt kunna beräknas till utbetald lön per timme till den som utfört arbetet multiplicerat med 250% för att täcka kostnader som socialavgifter, försäkringar, sjukfrånvaro, utbildning och vinstpåslag. Till det framräknade timpriset ska även läggas moms. Som lön räknas inte eventuellt traktamente eller kostnader för logi under tjänsteresa.

Exempel:
Stina har anlitat Flytt AB för flytt från sin lägenhet till en nyinköpt villa. I flyttjänsten ingår 2 flyttarbetare med bil. Kostnaden för detta är 1100 kr inklusive moms per timme. Flytten tar 10 timmar. Därmed blir den totala kostnaden 11 000 kr inklusive moms. 

Flyttarbetarna har 150 kr/timme i lön. Underlaget för RUT-avdraget blir i detta fall 150 x 250 % = 375 kr plus 25% moms, dvs 469 kr/timme. Det totala underlaget blir 2 x 10 x 469 = 9 380 kr.

Om Stina begär RUT-avdrag för flyttjänsten får hon en skattereduktion på 50 % x 9 380 kr = 4 690 kr.

Om den verkliga kostnaden är högre?

Om utföraren eller kunden anser att den verkliga kostnaden är högre än den schablonmässigt beräknade ska den verkliga arbetskostnaden dokumenteras och vid förfrågan visas upp för Skatteverket. Om dokumentation saknas eller är bristfällig men det är ostridigt att arbete som ger rätt till skattereduktion har utförts, ska Skatteverket medge ett skäligt belopp som arbetskostnad och i förekommande fall återkräva felaktigt utbetalat belopp.

Skatteverkets ställningstagande 202 331999-17/111

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!