Skalbolag

Ett skalbolag är ett aktiebolag som vid överlåtelsetidpunkten har kontanta medel, värdepapper och liknande som överstiger halva ersättningen för bolagets andelar (jämförelsebeloppet). Kallas även vinstbolag.

En skalbolagsaffär kan kort beskrivas på följande sätt:

Verksamheten med dess tillgångar och skulder i ett aktiebolag (AB 1) säljs till ett annat bolag (AB 2) som ägs av samma fysiska eller juridiska person/-er. Kvar i det "gamla" bolaget (AB 1) blir endast likvida medel som motsvarar det egna kapitalet och årets obeskattade vinst. Därmed har det "gamla" bolaget blivit ett skalbolag. Aktierna i detta skalbolag säljs sedan till någon utomstående – (nästan) alltid en juridisk person (AB 3).

Skatteplanering är den vanligaste anledningen till att man genomför en skalbolagsaffär, men det kan också finnas andra anledningar, exempelvis som alternativ till likvidation av bolag, som alternativ eller komplement till fusion, vid omstrukturering av verksamheten, vid generationsskifte eller vid utköp av en kompanjon.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för skalbolag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.