Företagande / Styrelsens beslutförhet

Styrelsens beslutförhet

Faktagranskad artikel

När är styrelsen i en förening beslutför, dvs hur många måste vara närvarande vid ett beslut och vilken majoritet krävs?

Publicerad: 2019-03-02

Normalt är styrelsen beslutför, dvs den kan fatta beslut, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Med hela antalet styrelseledamöter menas det antal som ska finnas enligt stadgarna. Har man ett intervall i stadgarna utgår man från det antal som man vid den senaste föreningsstämman bestämde sig för att ha.

Stadgarna bör innehålla regler om beslutförhet. Styrelsen får inte fatta beslut om inte ledamöterna blivit kallade. De måste också ha fått ett ordentligt beslutsunderlag och ha hunnit sätta sig in i de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Om någon ledamot inte kan vara med, ska en suppleant kallas istället, om det finns någon sådan.

Styrelsebeslut

Styrelsebeslut fattas vanligtvis med enkel majoritet, dvs mer än hälften av de närvarande ska rösta för förslaget. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Andra varianter kan förekomma vid t ex personval, men dessa görs främst av föreningsstämman.

En person som lägger ner sin röst anses låta bli att rösta för förslaget.

Om styrelsen inte är fulltalig, måste i många föreningar mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter enas för att beslutet ska kunna fattas. Bestämmelser om röstningen ska finnas i stadgarna.

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!