Företagande / Vad är eget kapital?

Vad är eget kapital?  

– snabbfakta om vad du behöver veta 
Faktagranskad artikel

Enkel genomgång av vad eget kapital är direkt från företagsrådgivare. Läs mer om hur det beräknas samt vad som påverkar det egna kapitalet. 

Publicerad: 2024-02-15

Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus skulderna. Man kan också uttrycka det som att det egna kapitalet är företagets nettoförmögenhet.

Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna skjutit till (som insatskapital vid starten och som kapitaltillskott under driften) och de vinstmedel som ägarna beslutat att låta vara kvar i verksamheten.

Tänk på att…
... i en balansräkning redovisas ett positivt eget kapital oftast med negativt tecken (minustecken). Den ovane läsaren undrar då oroligt hur det egentligen är ställt med finanserna i det aktuella företaget. Fenomenet förklaras dock med att vinster och kapitaltillskott redovisas i kredit (på minussidan) i det egna kapitalet. Minustecken före delposterna i eget kapital är alltså bara positivt, eftersom det förklaras av vinster och god finansieringsvilja från ägarna.

I årsredovisningar redovisas dock ett positivt eget kapital utan minustecken.

Positivt eget kapital

I ett välmående företag är det egna kapitalet positivt (trots att det alltså i vissa balansrapporter redovisas med minustecken enligt ovan).

Exempel:
Björnes Bilverkstad har funnits länge på orten och har gott rykte bland invånarna. En räcka av år med stabil och lönsam verksamhet har gjort att Björne idag kan visa upp en imponerande balansräkning:

TILLGÅNGAR

Maskiner & inventarier      1 011 582

Värdepapper                      350 000

Kundfordringar                   139 447

Likvida medel                     603 018

S:a Tillgångar                 2 104 047

SKULDER & EGET KAPITAL

Eget kapital                         – 989 775

Obeskattade reserver          – 433 750

Långfristiga skulder             – 291 997

Kortfristiga skulder              – 388 525

S:a Skulder & Eget kapital  –2 104 047

Negativt eget kapital
Men det egna kapitalet kan också vara negativt. Då överstiger skulderna tillgångarnas värde. Kapitalbrist beror oftast på att företaget gått med förlust, men kan också bero på stora ägaruttag.

Berras Bilverkstad är relativt nyetablerad på orten. Tanken är att ta upp konkurrensen med den dominerande Björnes Bilverkstad. Det har dock inte börjat bra. En olycklig och i lokalpressen hårdbevakad stämning från en missnöjd bilägare har inte precis lockat kunder till Berras verkstad. Efter de första två åren är balansräkningen ingen rolig läsning, det egna kapitalet är ju negativt:

TILLGÅNGAR

Maskiner & inventarier      388 525

Kundfordringar                  91 582

Likvida medel                    59 447

S:a Tillgångar                 539 554

SKULDER & EGET KAPITAL

Eget kapital                            37 621

Långfristiga skulder             – 188 650

Kortfristiga skulder              – 388 525

S:a Skulder & Eget kapital   – 539 554

Nettoförmögenheten är det väsentliga

Det egna kapitalet avgör överlevnadsförmågan i ett företag. Det är viktigt att företaget har ett tillräckligt stort eget kapital om sämre tider skulle komma. Det är alltså viktigt att företaget ser till att förstärka det egna kapitalet under vinstår. Detta är elementära resonemang för en god ekonomi, byggda på den gamla sanningen ”den som spar, han har”.

Genom att återinvestera vinster i företaget förstärks det egna kapitalet. På så sätt ökar företaget sin självfinansiering, dvs beroendet av kreditgivare minskar, samtidigt som räntekostnaderna också minskar.

Exempel: 
Jens och Thomas är båda enskilda näringsidkare i entreprenadbranschen, men där slutar också likheterna.

I den lilla kommunen känner man Jens som den framgångsrike företagaren med den dyraste bilen, lyxigaste villan och snabbaste motorbåten. Thomas märks inte lika mycket ute i kommunen, utan lever litet återhållsamt när det gäller kapitalvarorna i livet.

– Den där Thomas har det nog litet kämpigt med firman, tänker många av kommuninnevånarna.

När landet plötsligt upplever kraftiga räntehöjningar tvingas Jens att lägga ner sin verksamhet på grund av bristande betalningsförmåga. Verksamheten har varit vinstgivande, men Jens har valt privat konsumtion istället för att återinvestera pengar i företaget. Därför har han tvingats ta allt större lån för att finansiera verksamheten. När räntorna steg blev Jens situation ohållbar. Han kunde inte ens betala räntekostnaderna för sina lån. Jens hamnade i en ond cirkel, känd som lånefällan.

För Thomas gick det dock bättre. Eftersom han hade valt att återinvestera en betydande del av de tidigare årens vinster fanns det vid räntehöjningarna ett rejält eget kapital i hans företag. Tack vare sparsamheten klarade sig Thomas och när bättre tider stundade fanns det en konkurrent mindre på den lokala marknaden.


I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska begrepp, rapporter och nyckeltal utförligt förklarade. Beställ e-boken för 199 kr.

Saker som påverkar det egna kapitalet

Aktiebolag
  • årets vinst höjer företagets egna kapital om ägarna låter vinstmedlen finnas kvar i företaget
  • årets förlust minskar företagets egna kapital
  • tillskott från ägarna höjer företagets egna kapital
  • utdelning till ägarna minskar företagets egna kapital.
Enskild firma och handelsbolag

I enskilda firmor ser det egna kapitalet annorlunda ut, än i aktiebolagen. Det finns inget aktiekapital, ingen reservfond och ingen uppdelning mellan bundet eller fritt kapital.

Det egna kapitalet i en enskild firma består istället av delposterna:

  • eget kapital vid årets början
  • summan av verksamhetens ackumulerade resultat
  • summan av tidigare års insättningar och uttag
  • årets egna uttag (varuuttag, skatter, kontantuttag)
  • årets egna insättningar (pengar, maskiner, utrustning mm)
  • årets resultat (årets vinst ökar det egna kapitalet medan årets förlust minskar det egna kapitalet)

Handelsbolagets egna kapital ser likadant ut, med den skillnaden att kapitalposterna redovisas på individnivå, dvs uppdelat på varje delägare. Varje ägare måste här kunna följa sina egna insättningar och uttag ur verksamheten.

Observera att…
… enskilda firmor och handelsbolag kan fortleva med stora kapitalbrister, åtminstone teoretiskt. Det finns inga skyldigheter för ägarna att avveckla en förlustbringande verksamhet, på samma sätt som det gör för aktiebolag. Det är dock sannolikt mycket få näringsidkare som kan eller vill fortsätta driva en stadigt förlustbringande verksamhet, så det hela brukar reglera sig helt naturligt.

Bundet och fritt eget kapital

I aktiebolag skiljer man mellan bundet och fritt eget kapital. Bundet kapital är den del av det egna kapitalet som inte får användas för vinstutdelning. Till bundet kapital räknas t ex aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond.

Fritt eget kapital omfattar summan av balanserade resultat (dvs inrullade resultat från tidigare år), vinst eller förlust för det senaste räkenskapsåret och kapitaltillskott från ägarna. Om det totala fria egna kapitalet blir negativt, används benämningen ansamlad förlust.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!