Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag

Newsroom - Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag - ctl00_cph1_approvedImg

Riksdagen har beslutat att generationsskiften i verksamhetsbolag ska underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag till en närstående utan att karensbolaget smittas av den närståendes aktivitet i verksamhetsföretaget. Överlåtelse till make ska dock inte omfattas av undantaget.

Nuvarande regler

Enligt dagens regler är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem närmast föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget, eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

En andel är också kvalificerad om företaget, direkt eller indirekt, har ägt andelar i ett annat fåmansföretag i vilket andelsägaren eller någon närstående har varit verksam i betydande omfattning under nämnda tid.

Undantagsregelns utformning

Förutsättningarna för att den nya undantagsregeln ska få tillämpas är att

  • karensbolaget har överlåtit en andel i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, en rörelse eller en verksamhetsgren,
  • ägaren eller dennes make inte har ägt andelar i verksamhetsföretaget under beskattningsåret (varken direkt eller indirekt),
  • ägaren eller någon annan närstående (än den aktiva närstående som är verksam i verksamhetsföretaget) under minst fem av de senaste sju beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsföretaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som har bedrivit samma eller likartad verksamhet som verksamhetsföretaget, och
  • det inte finns särskilda skäl för att andelen ändå ska anses kvalificerad, t ex olika avtal eller transaktioner som innebär att inkomster förs över till karensbolaget efter ägarskiftet.

De ändrade reglerna vid generationsskiften (ägarbyten) gäller för andelar, rörelser eller verksamhetsgrenar som överlåts från och med 1 juli 2019.

Direkta och indirekta innehav

Vid bedömningen om andelarna är kvalificerade på grund av verksamhet i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som andelsägarens företag, omfattas idag bara verksamhet i företag som andelsägaren äger direkt. Från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2020 och senare ska bedömningen även omfatta indirekt ägda företag.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »