Nödfallsövertid

Nödfallsövertid kallas extra övertid som tas ut till följd av naturkatastrofer, olyckshändelser eller liknande händelser som arbetsgivaren inte kunnat förutse och som lett till avbrott i verksamheten eller en fara för detta.

Nödfallsövertid får tas ut med så många timmar som behövs. Den lokala fackföreningen måste snarast meddelas. Nödfallsövertid får inte tas ut under längre tid än två dygn från arbetets början utan att tillstånd har sökts hos Arbetsmiljöverket.

Se även övertid och övertidsavgift.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.