Styrelse

Grupp av valda ledamöter som utövar ledningen i företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer.

Bl a aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser måste enligt lag ha en styrelse.

Aktiebolag

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Bestämmelserna inleds med den allmänna principen att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det betyder att styrelsen är ansvarig mot intressenterna för allt som händer bolaget. Finns en verkställande direktör (vd) i bolaget ansvarar denne för den löpande driften, vilket inte fritar styrelsen från ansvaret för sina uppgifter.

Styrelsen väljs normalt av bolagsstämman. Men det kan finnas kompletterande bestämmelser om detta i bolagsordningen. Det är inte tilllåtet att låta verkställande direktören utse styrelseledamöter. Uppdraget får inte sträcka sig längre än till den ordinarie bolagsstämma som ska hållas fjärde kalenderåret efter valet. En ledamot kan dock väljas om hur många gånger som helst. I publika aktiebolag måste styrelsen ha minst tre ledamöter. I privata aktiebolag räcker det med en eller två ledamöter, men med färre än tre ledamöter måste det finnas minst en suppleant (reserv).

Ekonomisk förening

Styrelsen i en ekonomisk förening ska se till att föreningens organisation fungerar ordentligt och att förvaltningen av föreningens angelägenheter görs på ett bra sätt.

I organisationen ingår att det finns fastlagda rutiner för redovisningen och handhavandet av föreningens pengar. Styrelsen ska rätta sig efter stadgarna, föreningsstämmans beslut och lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen väljs normalt av föreningsstämman. Men det kan finnas kompletterande bestämmelser om detta i föreningens stadgar. Mandatperioden ska framgå av stadgarna och får inte överstiga fyra räkenskapsår. En ledamot kan dock väljas om hur många gånger som helst. Styrelsen måste bestå av minst tre ledamöter och det måste alltid finnas en styrelseordförande.

Stiftelse

Endast stiftelser med egen förvaltning behöver ha en styrelse. Har stiftelsen anknuten förvaltning, förvaltas den av en juridisk person (vars styrelse har det yttersta ansvaret).

I stiftelsens föreskrifter bör det finnas uppgift om antalet styrelseledamöter, mandattid, hur styrelsen tillsätts, regler för beslutförhet mm. Registreringspliktiga stiftelser måste omedelbart anmäla alla ändringar av styrelsens sammansättning och ändring av stiftelsens postadress till registreringsmyndigheten (länsstyrelsen i det egna länet).

[[+sia]]

[[+sif]]

Ordlista - Ordförklaring för styrelse - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för styrelse - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för styrelse - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.