Personal / Föräldraledighet – vad gäller?

Föräldraledighet – vad gäller?

Faktagranskad artikel

Vid föräldraledighet får den anställde normalt föräldrapenning från Försäkringskassan, men föräldraledighet innebär ändå en del löneadministration hos arbetsgivaren – något vi förklarar närmare i den här artikeln. Du får även veta mer om de regler och rättigheter som gäller vid olika former av föräldraledighet.  

Publicerad: 2019-03-10
Rätt till ledighet

Föräldrar har rätt till viss ledighet vid barns födelse och under deras uppväxttid. Rätten till ledighet gäller även vid adoption. Det finns sex olika former av föräldraledighet för vård av barn:

• Kvinnor har rätt att vara lediga sju veckor före och sju veckor efter barnets födelse (mammaledighet).

• Ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader, oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning, och för tid därefter om föräldern tar ut hel föräldrapenning, dock längst till dess barnet fyllt tolv år eller gått ut femte klass.

• Föräldrar har också rätt till arbetstidsförkortning motsvarande uttag av föräldrapenning. Spannet ligger mellan uttag av tre fjärdedels föräldrapenning till uttag av en åttondels föräldra­penning (delledighet med föräldrapenning).

• Arbetstidsförkortning med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år är också en rättighet för föräldrar som inte tar ut föräldra­penning (delledighet utan föräldrapenning).

• Ledighet för tillfällig vård av barn (ledighet med tillfällig föräldra­penning).

• Föräldraledig med omvårdnadsbidrag.

Graviditet

En gravid kvinna med fysiskt påfrestande arbetsuppgifter kan få graviditetspenning (från Försäkringskassan) om hon inte kan omplaceras och få andra, mindre krävande arbetsuppgifter under graviditeten. Om graviditetspenning utgår har den anställde rätt att vara ledig i motsvarande mån.

Föräldrapenning

Under tid då den anställde får föräldrapenning har han eller hon rätt att vara ledig i motsvarande mån. Föräldrarna har rätt till sammanlagt 480 dagar med föräldrapenning. Under 390 av dessa dagar uppgår föräldrapenningen till sjukpenningnivå. För reste­rande 90 dagar utgår en lägre föräldrapenning (garantiersättning som är 180 kr/dag). Vid flerbarnsfödsel får man ytterligare 90 dagars ersättning enligt sjukpenningnivån och 90 dagar enligt garantinivån för varje barn utöver det första.

Den anställde kan välja att ta ut hel, halv, en fjärdedels eller en åttondels ledighet med föräldrapenning. Ledighet med föräldra­penning ska tas ut innan barnet fyllt åtta år eller avslutat det första skolåret. Vid adoption ska ledigheten tas ut innan barnet fyllt tio år. Huvudprincipen är att föräldraledigheten med föräldrapenning ska fördelas lika mellan föräldrarna. Huvuddelen av föräldradagarna kan dock överlåtas till endera föräldern.

10 pappadagar

Nyblivna pappor har i samband med barnets födelse eller i samband med adoption rätt till tio dagars ledighet med tillfällig föräldra­penning. Pappadagarna ska tas ut inom 60 dagar från barnets hemkomst.

Vård av sjukt barn

En anställd har rätt att vara ledig för vård av sjukt barn under den tid han får tillfällig föräldrapenning. Föräldrar har rätt att få ersättningen i högst 120 dagar per barn och år och därmed också rätt till ledighet lika länge. Föräldrar kan överlåta sin rätt till tillfällig föräldrapenning till någon annan som då avstår från arbete för att istället vårda barnet.

Föräldrar till ett svårt sjukt barn som inte fyllt 18 år har rätt till ett obegränsat antal dagar med tillfällig föräldrapenning. Med svårt sjuk innebär att det finns fara för barnets liv.

Anmälan till arbetsgivaren

Bortsett från föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning, ska föräldraledighet alltid anmälas till arbetsgivaren i god tid. Anmälan ska normalt göras minst två månader före önskad ledighet. Ledighet med tillfällig föräldrapenning ska anmälas så snart som möjligt, t ex vid vård av sjukt barn. Vissa kollektivavtal innehåller andra regler om anmälningstid.

När en anställd som varit föräldraledig återgår i arbete har han eller hon rätt att arbeta i samma omfattning som före ledigheten. Om en föräldraledighet avbryts i förväg, vilket är tillåtet, ska den anställde anmäla återkomsten minst en månad i förväg. Detta förutsatt att ledigheten har varat minst en månad. Vid avbruten föräldraledighet som varat kortare tid än en månad ska anmälan om återgång i arbete göras så snart som möjligt.

Löneavdrag för anställda med månadslön

I föräldraledighetslagen finns inga anvisningar om hur beräkning av frånvaroavdrag ska göras. Formeln för löneavdraget finns istället i kollektivavtal eller i en personalhandbok. För anställda med timlön görs inget avdrag.

Här nedan följer exempel på hur löneavdrag från månadslönen kan beräknas vid föräldraledighet enligt tjänstemannaavtal.

  • Vid föräldraledighet del av dag, görs ett timlöneavdrag enligt formeln:

     Månadslön / 175

  • Vid föräldraledighet 1–5 dagar görs daglöneavdrag för varje arbetsdag:

     Månadslön / 21

  • För föräldraledighet som pågår 6 arbetsdagar eller längre görs ett löneavdrag per kalenderdag (avdrag görs från och med dag 1) :

     (Månadslön x 12)/365

Föräldralön

Det blir allt vanligare att arbetsgivare och anställda avtalar om föräldralön. Föräldralön syftar till att stimulera uttag av föräldra­ledighet genom att den föräldraledige får ett tillskott till föräldra­penningen.

Enligt vissa kollektivavtal utgår föräldralön till föräldralediga som har rätt till föräldrapenning eller graviditetspenning. För att få föräldralön krävs minst ett års anställning och att anställningen kommer fortlöpa minst 3 månader efter ledigheten. Den totala föräldralönen är ca 10% av ordinarie lön. Halva föräldralönen utbetalas vid ledighetens början. Resterande hälft utbetalas när den anställde återgått i arbete och arbetat 3 månader.

Avtalad föräldralön hanteras som ordinarie lön när det gäller bok­föring, skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift. Du som arbetar med löneprogram bör dock lägga upp egna lönearter även för föräldralönen, då beräkningsreglerna kan skilja sig från ordinarie lön.

Föräldraledighet = semesterlönegrundande frånvaro

Föräldraledighet med föräldrapenning är en semesterlönegrundande frånvaro. I korthet gäller att 120 kalenderdagar (180 kalenderdagar för ensamstående vårdnadshavare) per barn är semesterlönegrund­ande.

Tips!

Lönehandboken är ett oumbärligt stöd för dig som arbetar med löneadministration. Du får vägledning i alla vanliga moment och frågeställningar.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!