Personal / Tjänster till utlandet – hur funkar det med momsen?

Tjänster till utlandet – hur funkar det med momsen?

Faktagranskad artikel

Det kan vara knepigt att veta hur momsen ska hanteras när du säljer tjänster till köpare i andra länder. I den här artikeln kikar vi närmare på hur man avgör i vilket land tjänsten ska momsredovisas och vem som ska redovisa momsen – säljaren eller köparen? 

Publicerad: 2019-03-15
Beskattningsbar person och typ av tjänst

Det finns två frågor som är viktiga att besvara för att kunna avgöra var tjänsten ska momsredovisas och vem som är momsskyldig. Är köparen en beskattningsbar person eller inte, och vilken typ av tjänst handlar det om?

Som beskattningsbara personer räknas både de som bedriver momspliktig och momsfri verksamhet. Det avgörande är om verksamheten räknas som en ekonomisk verksamhet, något krav på momsregistrering (VAT-nummer) finns inte. Vid försäljning till en köpare i ett land utanför EU bör man dock kontrollera om det kan krävas momsregistrering i det landet.

Alla som inte är beskattningsbara personer klassas som konsumenter (oftast privatpersoner).

! I vår praktiska handbok Moms får du alla momsregler förklarade på ett begripligt sätt. Finns som tryckt bok och e-bok.

Huvudregler och etablering

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till en beskattningsbar person är att tjänsterna ska momsredovisas av köparen i det land där denne etablerat sin verksamhet. Begreppet etablerad är ett samlingsnamn för de olika slags anknytningar till ett visst land som kan bestämma vilket land en transaktion ska anses omsatt i. För att avgöra om det finns en etablering – och var den i så fall finns – går det att i tur och ordning kolla på anknytningspunkterna säte, fast etableringsställe, bosättning och stadigvarande vistelse.

Om köparen saknar säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt där köparen är bosatt eller stadigvarande vistas. Det är möjligt för en beskattningsbar person att ha flera fasta etableringar i olika länder. Det är då upp till dig som säljare att avgöra vilken etablering som har gjort inköpet av tjänsten.

Huvudregeln mot en konsument i ett annat land fungerar tvärtom jämfört med huvudregeln mot beskattningsbara personer. Säljaren ska då lägga på moms och redovisa den i sitt land.

Undantagsregler

Det finns dock ett antal undantagsregler, några som gäller både vid försäljning till beskattningsbara personer och konsumenter, och några som bara gäller vid försäljning till konsumenter.

Undantagsregler mot både beskattningsbara personer och konsumenter

 • fastighetsanknutna tjänster
 • persontransporter
 • kulturella och liknande tjänster
 • restaurang- och cateringtjänster
 • korttidsuthyrning av transportmedel

Undantagsregler bara mot konsumenter

 • arbeten på och värdering av varor som är lös egendom
 • transportanknutna tjänster (lastning, lossning osv)
 • transporttjänster (varutransporter)
 • förmedlingstjänster
 • intellektuella tjänster (t ex konsult- och it-tjänster) till konsumenter utanför EU
 • långtidsuthyrning av transportmedel

För dessa undantagsregler gäller särskilda regler för respektive tjänstetyp när det handlar om att avgöra i vilket land tjänsten anses omsatt och vem som ska redovisa momsen i det landet.

Agerar i egenskap av beskattningsbar person

Huvudregeln för tjänster till beskattningsbara personer säger att bara om köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person vid inköpet gäller reglerna om omvänd momsskyldighet. Inköpet måste alltså vara för verksamheten och inte för privat bruk för att säljaren ska kunna sälja utan momspåslag. Detta kan givetvis vara svårt för en säljare att avgöra.

Frågeställningar som kan uppstå

Hur vet säljaren att köparen är en beskattningsbar person – och hur kan köparen identifiera sig som beskattningsbar person? En annan fråga är hur man vet att köpet görs till en ekonomisk verksamhet, dvs att köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person?

Hur vet man vem som är beskattningsbar person?

Alla som har ett VAT-nummer kan identifieras på ett enkelt sätt. Men alla med momsfri verksamhet ska ju också räknas som beskattningsbara personer. Någon som saknar VAT-nummer kan ändå hävda att man är beskattningsbar person. För att underlätta för både säljare och köpare finns en regel (i EU:s momsdirektiv) som gör det möjligt att momsregistrera ett momsfritt företag. 

Så bör du tänka kring köparens avsikter

Är du som säljare osäker på köparens avsikter med köpet bör du använda huvudregeln för tjänster till konsumenter. Du ska då lägga på moms och redovisa den i Sverige.

Om du vet eller bedömer att inköpet har ett blandat syfte, dvs både för den ekonomiska verksamheten och för privat bruk, bör du använda huvudregeln för tjänster till beskattningsbar person. I sådana fall låter du bli att lägga på moms och överlåter till köparen att hantera momsen i sitt land. 

Läsa mer

För dig som vill skaffa dig djupare kunskaper i ämnet rekommenderar vi vår bok MomsEn utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!