Skatt / Ändringar i F-skattesystemet

Ändringar i F-skattesystemet

Faktagranskad artikel

Den utredning som sedan november 2017 haft i uppdrag att se över F-skattesystemet har lämnat  sitt slutbetänkande. F-skattesystemet ses över som en del i arbetet med att bekämpa skattefusk och skatteundandragande.  

Publicerad: 2019-09-13

Utredningen har i huvudsak kommit fram till att dagens F-skattesystem är välfungerande men att det i vissa avseenden finns anledning att överväga ändringar i skatteförfarandelagen. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla 1 januari 2021.

Ett enklare och mer överskådligt regelverk

Förutsättningarna för att vara godkänd för F-skatt ska enligt förslaget delas upp i två olika paragrafer. Dels en paragraf där det framgår vilka hinder det finns för att bli godkänd och dels en där det framgår på vilka grunder Skatteverket kan återkalla ett godkännande.

Tanken med ändringarna är att öka systemets tydlighet och enkelhet. Hindren för att bli godkänd för F-skatt kommer att skilja sig åt mot grunderna för att återkalla ett godkännande. Man vill också få ett system där handläggningen är mer automatiserad och standardiserad, detta för att få kortare handläggningstider och ökad förutsebarhet för företagen som söker.

Tidsbegränsat F-skattegodkännande

Det finns de som bedriver näringsverksamhet i Sverige endast under en kort period. Med nuvarande regler kommer dessa att fortsätta vara godkända för F-skatt ända tills de anmäler att de inte längre vill ha något F-skattegodkännande. Enligt utredningens förslag ska en sökande kunna begära ett tidsbegränsat F-skattegodkännande. Gilltighetstiden för F-skattegodkännandet ska då upphöra senast vid den tidpunkt den sökande har angett.   

En sökande som ännu inte bedriver men har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige ska också kunna begära ett tidsbegränsat F-skattegodkännande. Giltigheten ska då upphöra senast vid beslut om slutlig skatt det andra året efter det beskattningsår som godkännandet skett. 

Återkalla godkännande av F-skatt

Reglerna gällande att återkalla ett godkännande av F-skatt ändras. Enligt förslaget omfattas även den som inte har betalat skatter eller avgifter till ett värde av ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr 2019) eller mer vid den tidpunkt prövningen av F-skatt görs.  

Skatteverket kan begära kontroll

En ny paragraf införs som innebär att den som är godkänd för F-skatt ska, om Skatteverket begär det, tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för att uppfylla förutsättningarna för att vara godkänd för F-skatt. 

Hinder vid ansökan av F-skatt   

En person som inte har betalat skatter eller avgifter som lämnats för indrivning ska enligt förslaget bara kunna godkännas för F-skatt om det finns särskilda skäl. Enligt dagens regler finns det bara hinder för godkännande om storleken på de obetalda skatterna och avgifterna inte är obetydliga. 

Vem ska prövas när sökanden är ett fåmansföretag? 

Prövningen ska omfatta företagsledare och annan fysisk person som har det bestämmande inflytandet över företaget. Prövningen ska även omfatta andra fåmansföretag som personen är, eller under de senaste två åren har varit, företagsledare i eller haft ett bestämmande inflytande över.

Bestämmelsen om vem som ska prövas när en sökande är en fysisk person som under de senaste två åren har varit företagsledare i ett fåmansföretag utvidgas också. Förutom fåmansföretag som den sökande är eller har varit företagsledare i, omfattas även fåmansföretag som personen haft ett bestämmande inflytande över.   

Missad återbetalning av ROT och RUT bestraffas 

Ett nytt hinder för godkännande och en ny grund för återkallelse av F-skatt införs för den som inte betalat tillbaka felaktigt utbetalt belopp vid återkrav som beslutats enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!