Skatt / Aktieutdelning, nyemission och aktieägartillskott – hur bokförs det?

Aktieutdelning, nyemission och aktieägartillskott 

– hur bokförs det? 
Faktagranskad artikel

Här följer några praktiska exempel på bokföring av händelser som kanske inte inträffar så ofta i ett aktiebolag. 

Publicerad: 2023-09-13
Aktieutdelning till ägare i fåmansföretag.

Aktieutdelning från bolaget ska bokföras då beslut om aktieutdelning är taget, alltså på dagen för bolagsstämman. Det är då pengarna anses vara tillgängliga för ägaren. Som verifikation (underlag) använder du en kopia av bolagsstämmoprotokollet där föregående års vinst balanseras och eventuell utdelning fastställs.

Utdelningen till fåmansdelägare krediteras ett skuldkonto, t ex Outtagen vinstutdelning [2898], i väntan på att pengarna betalas ut. 


DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2098 214 800
2898 100 000


2091 114 800


Enligt bolagsstämmoprotokollet har av föregående års vinst [2098] på 214 800 kr, 100 000 kr beslutats som utdelning till aktieägaren [2898] och resterande 114 800 kr har ombokats till balanserade vinstmedel [2091].


DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2898 100 000
1930 100 000

Ägaren tar ut sin utdelning [2898] på 100 000 kr som utbetalas från bolagets bankkonto [1930].

Nyemission med överkursfond

En nyemission görs när ett aktiebolag behöver nytt kapital och innebär att bolaget ger ut (säljer) nyemitterade aktier och därigenom stärker bolagets bundna egna kapital.

Vanligtvis får tidigare aktieägare företräde att teckna de nya aktierna men det förekommer också nyemissioner som är riktade mot andra utvalda personer eller företag (t ex riskkapitalbolag) eller nyemis­sioner där vem som helst får teckna sig för aktier.


DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1940 250 000
2082 250 000

Bolaget genomför en nyemission på 250 000 kr för att höja aktiekapitalet. Aktieägaren eller aktieägarna sätter in pengarna på bolagets bankkonto [1940]. Beloppet krediteras ej registrerat aktiekapital [2082].

Om du har genomfört en nyemission till överkurs ska överkursen krediteras konto [2097] (överkursfond).

Aktieägartillskott

Om ägarna tillfälligt skjuter till pengar för att klara det egna kapitalet redovisas detta som ett aktieägartillskott (konto 2093, under fritt eget kapital). Ett aktieägartillskott kan vara ovill­korat eller villkorat. Den som gör ett ovillkorat aktieägartillskott har inga krav på att få tillbaka pengarna. Den som gör ett villkorat aktieägartillskott ställer kravet gentemot bolagets aktieägare att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi.

Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital.


DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 100 000 2093 100 000

Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkontoinsättning på 100 000 kronor [1930].


DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2093 100 000
2091 100 000

Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091]. Det är även möjligt att låta tillskottet ligga kvar på konto [2093].


DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2091 100 000
1930 100 000

Ett tidigare erhållet villkorat aktieägartillskott [2091] återbetalas från företagskontot [1930].

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!