Skatt / Arbeta utomlands – så fungerar skattereglerna

Jobba utomlands

– så fungerar skattereglerna 
Faktagranskad artikel

Ska du jobba utomlands under en period och funderar över skattereglerna? I den här artikeln går vi igenom i vilka fall inkomster du tjänar in vid arbete utomlands är skattefria i Sverige. 

Publicerad: 2022-09-15
Sexmånaders- och ettårsregeln

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Obegränsat skattskyldig

Sexmånaders- och ettårsregeln gäller fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Följande personer är obegränsat skattskyldiga:

 • Den som är bosatt i Sverige.
 • Den som stadigvarande vistas i Sverige.
 • Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här.

En person som inte uppfyller villkoren ovan räknas som begränsat skattskyldig. Dessa personer ska bara ta upp vissa inkomster till beskattning i Sverige, t ex arbetsinkomster. I den här artikeln kan du läsa mer om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Tillåtet att arbeta i flera länder

För att sexmånadersregeln ska gälla måste personen ha en anställning (eller olika) som gör att han eller hon vistas utomlands i minst sex månader och att inkomsten har beskattats i verksamhetslandet. Man är inte begränsad till att arbeta i ett och samma land utan arbetet kan utföras i flera länder. Om arbetet utförs i flera länder, och ett land inte beskattar inkomsten, ska den delen tas upp till beskattning i Sverige.

Det är upp till den anställde själv att kunna visa upp i vilken omfattning inkomsten har beskattats i verksamhetslandet. Det kan t ex göras med hjälp av ett kvitto eller intyg från den myndighet som har beskattat inkomsten (motsvarigheten till det svenska Skatteverket). 

183-dagarsregeln (montörsregeln)   

Det finns också något som kallas 183-dagarsregeln (montörsregeln), som finns införd i de flesta skatteavtal som Sverige tecknat med andra länder. Enligt denna regel är arbetsinkomsten skattefri i arbetslandet om:

 • den anställde vistas i arbetslandet under högst 183 dagar under en 12-månadersperiod    
 • lönen betalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i arbetslandet och
 • lönen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i arbetslandet.  

Vid beräkningen av antal dagar medräknas endast de dagar den anställde faktiskt har befunnit sig i arbetslandet. Det är bara hela dagar som medräknas. Tid för mellanlandningar och transport mellan två länder ska inte räknas med.

Krav för att ettårsregeln ska gälla

Ettårsregeln kräver att personen har en anställning som innebär att han eller hon vistas

 • utomlands under minst ett år, och        
 • i ett och samma land.

Uppfyller den anställde villkoren för ettårsregeln kan inkomsten vara skattefri i Sverige, även om den inte har beskattats i verksamhetslandet. Detta på grund av att landets interna lagstiftning undantar inkomsten från beskattning eller att bestämmelser om beskattning saknas. Det kan också finnas ett särskilt beslut från en myndighet i landet, t ex ett proceduravtal som Sverige ingått med ett biståndsland om biståndsarbete.

Ettårsregeln gäller däremot inte om skattebefrielsen beror på bestämmelser i ett skatteavtal som landet ifråga har ingått med Sverige.

Den anställde ska själv kunna visa att inkomsten inte behöver beskattas i verksamhetslandet. Det kan göras med hjälp av ett intyg från det utländska skatteverket.

Vad gäller vid kortare avbrott?

När man beräknar sexmånaders- och ettårsperioden ska kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag osv räknas in i perioden för arbetet utomlands. Med kortare uppehåll i Sverige menas högst sex dagar varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår. Avbrottet får dock inte ligga i början eller slutet av anställningen.

Om något oförutsett inträffar kan sexmånaders- och ettårsregeln gälla även om den anställde måste avbryta sitt arbete utomlands innan han eller hon uppfyllt villkoren. Giltiga orsaker kan vara t ex egen eller anhörigs sjukdom, krig eller strejk. 

Andra regler för anställda på fartyg

Sexmånaders- och ettårsregeln gäller inte för anställda ombord på ett svenskt, danskt eller norskt luftfartyg. Reglerna gäller inte heller för anställning ombord på fartyg. För anställda på utländskt fartyg är inkomsten skattefri om:

 • anställningen och vistelsen utomlands har varat under sammanlagt minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod och
 • arbetsgivaren hör hemma i en stat inom EES-området samt
 • fartyget går i oceanfart.
Deklarera i Sverige

Även om inkomsten omfattas av sexmånaders- eller ettårsregeln ska du deklarera i Sverige. Under rubriken Övriga upplysningar eller som särskild bilaga ska du visa att du uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!