Skatt / Arvs- och gåvoskatt

Arvs- och gåvoskatt

Faktagranskad artikel

Arvs- och gåvoskatten är från och med 1 januari 2005 avskaffad. 

Publicerad: 2019-10-24

Tidigare arv och gåvor beskattas enligt nedan:

Arvs- och gåvoskattetabeller
Klass 1:
Skattepliktig lott, krSkatt, kr 
0 - 300 000   10% inom skiktet
300 000 - 600 000 30 000 + 20% inom skiktet
600 000 - 90 000 + 30% inom skiktet


Klass II:

Skattepliktig lott, krSkatt, kr 
0 - 70 000   10% inom skiktet
70 000 - 140 000 7 000 + 20% inom skiktet
140 000 - 21 000 + 30% inom skiktet


Klass III:

Skattepliktig lott, krSkatt, kr 
0 - 90 000   10% inom skiktet
90 000 - 170 000 9 000 + 20% inom skiktet
170 000 - 25 000 + 30% inom skiktet

Sammanläggning ska göras med skattepliktiga gåvor som lämnats av den avlidne inom 10 år före dödsfallet.

Skatteklasser

Klass I: Make eller sambo: hela arvet är skattefritt om dödsfallet inträffar 1 januari 2004 eller senare (tidigare var grundavdraget 280 000 kr). Grundavdrag för övriga i klass I: 70 000 kr. Barn under 18 år får dessutom dra av 10 000 kr per år för varje år eller del av år som återstår till 18-årsdagen.

Klass II: Alla som inte hör till klass I eller III

Klass III: Vissa allmännyttiga stiftelser och andra sammanslutningar liksom kyrka, region och kommun. Normalt gåvobeskattas inte gåvotagare som tillhör klass III.

Grundavdrag arv

Klass I: Make eller sambo 280 000 kr. Dessutom har maken sin giftorättslott. Övriga i klass I: 70 000 kr. Barn under 18 år får dessutom dra av 10 000 kr per år för varje år eller del av år som återstår till 18-årsdagen.

Klass II och III: 21 000 kr

Grundavdrag gåva

10 000 kr per år för gåvor från en och samma givare till en och samma mottagare.

Värderingsregler

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder värderas till saluvärdet. För vissa tillgångar gäller dock specialregler.

Börsnoterade aktier (A-aktier) värderas till 75% av börsvärdet. Övriga noterade aktier, t ex O-aktier, värderas till 30% av noterat värde.

Arv och gåva av rörelse, fastighetsförvaltning (innan 1 januari 2004 gällde detta inte fastighetsförvaltning) och jordbruk (gäller även aktier i onoterade bolag) värderas till 30% av substansvärdet enligt särskilda lättnadsregler. Vid gåva krävs då att hela eller en del av verksamheten överlåts, att givaren inte förbehåller sig något annat än ev betalning, och att gåvotagaren inte avyttrar företaget inom tre år (villkoren är delvis ändrade sedan 1 januari 2004). Vid beräkning av förmögenhet i rörelse och jordbruk tas värdet upp till noll kr. Detta gäller alltså inte vid arv och gåva.

Arv och gåva av fastighets- eller kapitalförvaltning tas upp till marknadsvärdet, vilket oftast beräknas till företagets substansvärde.

Fastigheter värderas till taxeringsvärdet året före överlåtelseåret med avdrag för övertagna lån eller reverser som löper med ränta. Privatbostadsrätter värderas till bostadsrättens andel av föreningens förmögenhet (vilket inte beräknas på samma sätt som förmögenhetsvärdet för förmögenhetsskatt). Livförsäkringar med insatt förmånstagare är normalt fria från arvsskatt upp till ett belopp motsvarande sex basbelopp.

Ersättning som lämnas vid gåva ska från och med 1 januari 2004 kvoteras på samma sätt som gåvovärdet kvoteras.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!