Skatt / Bäst att ha bilen privat eller i firman?

Bäst att ha bilen privat eller i firman?

Faktagranskad artikel

Som företagare kan du välja mellan två system för att dra av bilkostnaderna. Om bilen ägs eller hyrs av företaget får företaget dra av alla bilkostnader, både löpande driftskostnader och värde­minsk­ning. Om du då använt företagsbilen för privat körning i viss omfattning (10 tillfällen eller 100 mil) måste du skatta för ett förmånsvärde.

Det andra alternativet är att du har bilen privat och att företaget inte drar av några bilkostnader i näringsverksamheten. För inkomståret 2023 får man dra av 25 kr/mil för tjänsteresor med privat bil.

Publicerad: 2024-02-27

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Beräkning av förmånsvärdet

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

0,29 prisbasbelopp1 för bilar från 1 juli 20212
+70% x SLR2 + 1 procentenhet x nybilspriset
+13% x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp1
+Fordonsskatt
=Förmånsvärdet (fast del)

 

 0,29 prisbasbelopp1 för bilar från 20182 (0,317 för bilar från 2017 och tidigare)
+75% x SLR2 x nybilspriset
+9% x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp1
+20% x den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp1
+Fordonsskatt (gäller bilar från 20183)
=Förmånsvärdet (fast del)


1 Prisbasbeloppet för beskattningsåret. För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr och för 2024 är det 57 300 kr.

2 Statslåneräntan (SLR) 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan ska anses vara lägst 0,5%. Statslåneräntan 30/11 2022 är 1,94%, och statslåneräntan 30/11 2023 är 2,62%.

3 För bilar med tillverkningsår 2018 och senare som har registrerats i vägtrafikregistret 1 juli 2018 eller senare ska fordonsskatten läggas till som ytterligare en post vid beräkningen av förmånsvärdet. För dessa bilar är prisbasbeloppsdelen 0,29 prisbasbelopp. För äldre bilar som har registrerats i vägtrafikregistret före 1 juli 2018 är prisbasbeloppsdelen fortfarande 0,317 prisbasbelopp.

Extrautrustning

Värdet på extrautrustning läggs till det schablonberäknade ­värdet för själva bilen när förmånsvärdet ska räknas ut.

Företaget köper en tjänstebil som har ett nybilspris enligt Skatteverkets ­lista på 170 000 kr. Bilen utrustas dessutom med en ny stereo för 8 000 kr och dubbla airbags för 7 000 kr. Underlaget för förmånsvärdet blir därför 170 000 + 8 000 + 7 000 = 185 000 kr.

Fristående utrustning

Viss utrustning räknas som fristående utrustning. Värdet på ­denna typ av utrustning ska inte påverka förmånsvärdet. Det är dels mobiltelefon eller kommunikationsradio, dels vinschar, ­kranar och likn­ande.

Företaget betalar drivmedel

Om företaget står för drivmedlet för den privata körningen ska denna förmån värderas till 120% av marknadsvärdet (inklusive moms) för drivmedlet för den privata körningen. Vid ett bensinpris på 20 kr per liter blir förmånsvärdet 120% x 20 = 24 kr per liter bensin.

Om du inte kan visa hur mycket av drivmedlet som hör till privatkörning respektive tjänstekörning beskattas du för 120% av marknadsvärdet för hela drivmedelsutgiften för bilen. Här har alltså de som har förmån av fri bil och fritt drivmedel ännu en anledning att föra körjournal.

Underlaget för arbetsgivaravgifter beräknas dock på den verkliga ­utgiften för bensinen för den privata körningen. Om bensinpriset är 20 kr per liter ska företaget alltså beräkna arbetsgivaravgifterna på detta belopp och inte på 24 kr (som preliminär­skatte­avdraget ska beräknas på). Detta gäller för anställda och för dig som har aktiebolag (du räknas ju som anställd). För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag är det dock lite sämre – även egenavgifterna beräknas på beloppet uppräknat till 120% av marknadsvärdet (i det här fallet på 24 kr alltså).

Avdrag för tjänstekörning

Om du har förmånsbil och betalar allt drivmedel själv kan du för inkomståren 2023 och 2024 dra av 12 kr per körd tjänstemil (gäller såväl bensin- som dieselbilar) i inkomstdeklarationen. Du måste kunna styrka tjänste­körningen med reseräkningar som innehåller upp­gifter om resornas ändamål och antal mil. Som anställd (ägare till aktiebolag) kan du ta ut dessa belopp som skattefria milersättningar istället för att göra avdrag i din egna deklaration.

Miljöbilar

Tidigare fanns det regler för miljöbilar som innebar att förmånsvärdet för en bil som – helt eller delvis – är utrustad med teknik för drift med elektricitet eller med mer miljöanpassade drivmedel än bensin eller dieselolja och som därför har ett nybilspris som är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, skulle sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

Regeln ovan är slopad sedan 1 juli 2022, i stället ska man utgå ifrån bilens miljöteknik.

Sättas ned med fasta belopp

Nybilspriset ska sättas ned med fasta belopp utifrån bilens miljöteknik, enligt nedan:

  • 350 000 kr för el- och vätgasbilar
  • 140 000 kr för laddhybrider
  • 100 000 kr för gasbilar

Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50% av bilens nybilspris.

Elhybrider (kan inte laddas med el) och etanoldrivna bilar ska inte omfattas av nedsättningen då man vill fokusera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp.

Beloppen är tänkt att spegla den genomsnittliga nedsättningen som dessa fordonstyper ges idag.

Sexårsbilar

Förmånsvärdet för bilar som är äldre än fem år beräknas enligt ­speci­ella regler. Som utgångspunkt används bilens nybilspris (­plus värdet av extrautrustning). Nybilspriset får dock inte användas om det under­stiger ett visst schablonmässigt värde. Detta lägsta ­värde mot­svarar fyra prisbasbelopp. För inkomst­året 2023 blir det  210 000 kr och för inkomståret 2024 blir det 229 200 kr.

Man kan inte själv ha alla svaren. Använd vår Frågeservice som din externa resurs i skatte-, redovisnings- och personalfrågor. Från 459 kr/mån är du aldrig mer svarslös.

Ringa användning

En tjänstebil som nästan enbart används i tjänsten beskattas inte. Detta gäller när bilen använts privat i endast ringa omfattning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning ett fåtal gånger per år (högst ett tiotal gånger) eller sammanlagt högst 100 mil.

Dessa undantagsregler har väckt kreativiteten hos en del skatte­råd­givare. T ex har det förekommit tips på fria semesterbilar för de anställda. Sådana här upplägg avråder vi från, då beskattning ­troligen kommer att göras enligt allmänna regler för naturaförmåner. Förmåns­värdet blir då vad det skulle kosta att hyra en bil under semestern.

Körjournal

Det är mycket viktigt att kunna bevisa hur bilen används. Antingen för att styrka tjänstekörningen för att få skattefri reseersättning eller avdrag i deklarationen, eller för att få rätt förmånsvärde för fritt drivmedel.

För att styrka tjänstekörningen bör det räcka med reseräkningar som innehåller uppgifter om resornas ändamål och antal mil. När det gäller förmån av fri bensin är det troligt att det ställs högre krav på bevis för att bilen inte använts privat i större utsträckning än vad den anställde påstår. Det bästa är att föra en noggrann körjournal över alla resor.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för körjournal som hjälper dig hålla ordning på vilka resor som är privata och vilka som är tjänsteresor.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!