Skatt / Bilförmån – så räknar du

Bilförmån 

– så räknar du 
Faktagranskad artikel

En skattepliktig bilförmån uppkommer om du för privat bruk nyttjar en bil som du får disponera på grund av anställning eller uppdrag. Om arbetsgivaren betalar drivmedel för privat bruk ska även detta beskattas. 

Publicerad: 2023-12-18

För dig som är enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare värderas bilförmån på samma sätt som för anställda.

Den som har dispositionsrätt till en bil förutsätts använda den privat, och måste därför kunna visa att bilen endast använts i ringa omfattning, för att undvika bilförmån.

Beräkning av förmånsvärde

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

0,29 prisbasbelopp1 för bilar från 1 juli 20212
+70% x SLR2 + 1 procentenhet x nybilspriset
+13% x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp1
+Fordonsskatt
=Förmånsvärdet (fast del)

 

 0,29 prisbasbelopp1 för bilar från 20182 (0,317 för bilar från 2017 och tidigare)
+75% x SLR2 x nybilspriset
+9% x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp1
+20% x den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp1
+Fordonsskatt (gäller bilar från 20183)
=Förmånsvärdet (fast del)


1 Prisbasbeloppet för beskattningsåret. För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr och för 2024 är det 57 300 kr. 

2 Statslåneräntan (SLR) 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan ska anses vara lägst 0,5%. Statslåneräntan 30/11 2022 är 1,94%, och statslåneräntan 30/11 2023 är 2,62%.
3 För bilar med tillverkningsår 2018 och senare som har registrerats i vägtrafikregistret 1 juli 2018 eller senare ska fordonsskatten läggas till som ytterligare en post vid beräkningen av förmånsvärdet. För dessa bilar är prisbasbeloppsdelen 0,29 prisbasbelopp. För äldre bilar som har registrerats i vägtrafikregistret före 1 juli 2018 är prisbasbeloppsdelen fortfarande 0,317 prisbasbelopp.

Skatteverkets nybilspriser hittar du här:

Du kan med hjälp av Skatteverkets beräkningsprogram räkna ut förmånsvärdet för valfri bilmodell:

Extrautrustning

Värdet på extrautrustning läggs till det schablonmässiga nybilspriset för själva bilen när förmånsvärdet ska räknas ut.

Som extrautrustning räknas bland annat följande utrustning om inte utrustningen redan ingår i nybilspriset för modellen:

 • Vinterdäck
 • Extraljus
 • Styrservo
 • ABS
 • Personlig bilskylt
 • Läderklädsel
 • Elvärmda backspeglar
 • Bränsledator
 • Klimatanläggning
 • Lättmetallfälgar
 • Dragkrok
 • Motorvärmare
 • Larm
 • Airbags
 • Bilstereo
 • Sidokrockskuddar
 • Elstol
 • Tonat glas
 • Luftkonditionering (AC)
 • CD-växlare
 • Takbox
 • Centrallås
 • Automatlåda
 • Sollucka
 • Metalliclack
 • Elvärme, bilruta
 • Färddator
 • Farthållare
 • Elhissar
 • Radio & väginfosystem (RTI)
 • GPS-navigator

Specialutrustning som behövs på grund av sjukdom eller handikapp ska dock inte räknas som extrautrustning.

Är bilen tio år eller äldre behöver du inte räkna med extrautrustning som ingick i köpet när bilen var ny.

Observera att det är värdet på extrautrustningen inklusive moms som ska läggas till nybilspriset vid beräkningen av förmånsvärdet. Detta gäller oavsett om företaget får lyfta momsen eller inte.

Det har ingen betydelse om extrautrustningen ingår i priset för bilen eller om den anskaffas separat. Värdet ska ändå läggas till vid beräkningen av förmånsvärdet.

Har köparen fått rabatt på extrautrustningen i samband med köpet av bilen får värdet för extrautrustningen beräknas med hänsyn till rabatten så länge den inte överstiger sedvanlig rabatt. Med sedvanlig rabatt menas vanligen 5–10% om rabatten erbjuds regelmässigt. Kampanjrabatter får inte minska anskaffningsvärdet på extrautrustningen vid beräkningen av förmånsvärdet.

Hyrd extrautrustning eller extrautrustning som företaget inte har haft någon kostnad för ska värderas till det marknadspris som gäller om utrustningen skulle köpas ny.

Om en ny bil säljs till ett pris som överstiger Skatteverkets listpris räknas normalt mellanskillnaden som extrautrustning om köparen inte kan bevisa att priset för den aktuella bilen stigit.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar!
Undantag gäller för fristående utrustning

Viss utrustning räknas som fristående och värdet på sådan typ av utrustning ska inte påverka förmånsvärdet. Som fristående utrustning räknas bland annat elektronisk körjournal, handsfreesats till telefon, laddbox för elbil som bara används till förmånsbil samt vinschar, kranar och liknande.

Alkolås räknas inte som en skattepliktig förmån och är alltså inte sådan extrautrustning som höjer förmånsvärdet.

Sexårsbilar

Förmånsvärdet för bilar som är äldre än fem år beräknas enligt samma regler som nyare bilar. Bilens nybilspris får dock inte användas om det understiger ett visst schablonmässigt nybilspris motsvarande 4 prisbasbelopp.

InkomstårLägsta nybilspris
2024 229 200 kr
2023 210 000 kr

Om sexårsbilens nybilspris (inklusive extrautrustning) är lägre än detta ska alltså 229 200 kr användas som nybilspris vid beräkningen av förmånsvärdet för år 2024.

Drivmedelsförmån

Om företaget står för drivmedlet för den privata körningen ska denna förmån värderas till 120% av marknadsvärdet (inklusive moms) för drivmedlet för den privata körningen. Vid ett bensinpris på 18 kr per liter och en förbrukning på 0,7 liter per mil, blir förmånsvärdet 120% x 18 x 0,7 = 15,12 kr per privat mil.

Arbetsgivaren ska dock beräkna arbetsgivaravgifter på den verkliga utgiften (inklusive moms) för bensinen för den privata körningen. (Underlaget ska då inte räknas upp med 120%). Detta gäller dock inte näringsidkare, utan egenavgifterna beräknas på 120% av marknadsvärdet.

Nedsättning vid omfattande tjänstekörning

Om bilen körs minst 3 000 mil i tjänsten per år får den fasta delen av förmånsvärdet sättas ned 25%. Nedsättningen får dock göras bara om de 3 000 milen har körts under ett och samma kalenderår.

Justering

Förmånsvärdet kan också justeras om särskilda skäl finns. Detta gäller t ex taxi- och servicebilar samt lätta lastbilar.

Ringa omfattning

Om du enbart använder bilen i tjänsten eller om du privat använder bilen endast ett fåtal gånger per år (högst 10) och sammanlagt högst 100 mil, behöver du inte skatta för någon bilförmån.

Miljöbilar –lägre förmånsvärde

Från och med 1 juli 2022 så gäller nya regler för nedsättning av förmånsvärdet på miljöbilar. Nybilspriset sätts enligt dessa regler ned med fasta belopp utifrån bilens miljöteknik, enligt nedan:

 • 350 000 kr för el- och vätgasbilar
 • 140 000 kr för laddhybrider
 • 100 000 kr för gasbilar

Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50% av bilens nybilspris.

Elhybrider (kan inte laddas med el) och etanoldrivna bilar omfattas inte av nedsättningen utan för dessa gäller nybilspriset utan sänkning.

De nya reglerna gäller för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med detta datum samt bilar som är registrerade utomlands. För miljöbilar som blev skattepliktiga enligt vägtrafikskattelgen före 1 juli 2022 gäller att förmånsvärdet får sättas ned till förmånsvärdet för en jämförbar traditionell bil. Detta gäller då nybilspriset för bilen är högre på grund av att bilen drivs med alternativa drivmedel. Det nedsatta förmånsvärdet ska även användas vid beräkning av socialavgifter och preliminärskatteavdrag. Arbetsgivare behöver alltså inte ansöka om justering hos Skatteverket utan ska själv beräkna värdet. Med miljöbil menas enligt dessa regler en bil som är utrustad med teknik för drift helt, eller delvis, med andra drivmedel (t ex metanol, etanol, och gas) än bensin och dieselolja eller är utrustad för att drivas med elektricitet.

Justering av förmånsvärdet

När en anställd har bilförmån kan arbetsgivaren ansöka om justering av förmånsvärdet (vid synnerliga skäl, se nedan vilka fall det är). Justeringen gäller både arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.
Justering om bilen huvudsakligen används i tjänsten

Om bilen huvudsakligen (till minst 75%) används i tjänsten och den privata körsträckan är mycket begränsad i förhållande till den totala körsträckan, kan förmånsvärdet justeras. Det kan exempelvis gälla om bilen används i jourberedskap eller i någon annan verksamhet som hindrar det privata nyttjandet. Skatteverket rekommenderar att justeringen görs till lägst 40% av prisbasbeloppet.

Justering för lätta lastbilar som är ett arbetsredskap

Justeringsregeln får tillämpas när en anställd i tjänsten varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata nyttjandet avsevärt begränsas. I sådana fall kan en justering ske till 60% av lastbilens ordinarie förmånsvärde. Vid särskilda omständigheter kan ytterligare justeringar medges. Det kan vara om det finns betydande hinder att använda bilen privat som t ex om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om det finns avtalat att bilen endast får användas vid sporadiska arbetsresor. Vid sådana särskilda omständigheter kan förmånsvärdet enligt Skatteverket justeras ned så att det ligger i intervallet 60% av ordinarie förmånsvärde ned till 40% av ett prisbasbelopp.

Antalet sittplatser för passagerare kan också vägas in i bedömningen. Om det saknas baksäte är det en omständighet som begränsar möjligheten till privat nyttjande, men enbart den omständigheten medför ingen ytterligare nedjustering än ned till 60% av det ordinarie förmånsvärdet. Saknas baksätet kan det dock i kombination med andra omständigheter ge en ännu lägre värdering ned till som lägst 40% av ett prisbasbelopp.

Justering för personbil som är ett arbetsredskap

Den anställde kan få förmånsvärdet justerat nedåt om det går att visa att arbetsuppgifterna förutsätter en viss typ av bil med en viss typ av utrustning. Det kan t ex vara en personbil som är inredd eller anpassad för annat än persontransporter och detta begränsar den privata nyttan av bilen, t ex servicebilar av olika slag. Skatteverket rekommenderar att förmånsvärdet justeras till högst 75% av fullt förmånsvärde om personbilen är ett arbetsredskap.

Justering för taxibilar

För bilar som används i taxiverksamhet finns en justeringsregel som innebär att förmånsvärdet kan justeras (utöver nedsättningen) om bilen körs mer än 6 000 mil i tjänsten under kalenderåret, och den privata nyttan är begränsad. En anledning till att den privata nyttan begränsas är när bilen körs heltid av förmånshavaren under veckorna och av annan personal under helgerna. Storleken på justeringen ska bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall men Skatteverket rekommenderar att justeringen görs till lägst 40% av prisbasbeloppet.

Justering vid flera användare

Om två personer använder samma förmånsbil är deras möjlighet att privat använda bilen begränsad. Eftersom bilförmånsvärdet delas mellan två personer bör förmånsvärdet som för var och en utgår från hel bilförmån, justeras.

Justering vid hinder att använda bilen

Om den anställde varit sjuk, fått körkortet indraget eller av någon annan anledning inte kunnat använda bilen på mer än tre hela kalendermånader kan förmånsvärdet justeras nedåt. För att förmånsvärdet ska kunna justeras får inte heller någon närstående ha kunnat använda bilen. Förmånsvärdet justeras med 1/9 per hel kalendermånad som man inte har kunnat använda bilen utöver de tre första hela kalendermånaderna (maximalt 9 månader per kalenderår).

Avräkningsordning

Om förmånsvärdet ska sättas ned eller justeras ska det göras i följande ordning:

 1. Nedsättning för miljöbil

 2. Justering pga särskilda skäl

 3. Nedsättning vid omfattande tjänstekörning

 4. Nedsättning vid bilförmån bara en del av året

 5. Nedsättning för lämnad ersättning (t ex nettolöneavdrag)

  SKV A 2022:10, SKV A 2021:39

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!