Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Skatt / Bilförmån

Bilförmån 

– så räknar du! 
LEI-koder för värdepappershandel

En skattepliktig bilförmån uppkommer om du för privat bruk utnyttjar en bil som du får disponera på grund av anställning eller uppdrag. Om arbetsgivaren betalar drivmedel för privat bruk ska även detta beskattas. 

Publicerad:

För dig som är enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare värderas bilförmån på samma sätt som för anställda.

Den som har dispositionsrätt till en bil förutsätts använda den privat, och måste därför kunna visa att bilen endast använts i ringa omfattning, för att undvika bilförmån.

Beräkning av förmånsvärde

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

0,29 prisbasbelopp1 för bilar från 1 juli 20212
+70% x SLR2 + 1 procentenhet x nybilspriset
+13% x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp1
+Fordonsskatt
=Förmånsvärdet (fast del)

 

 0,29 prisbasbelopp1 för bilar från 20182 (0,317 för bilar från 2017 och tidigare)
+75% x SLR2 x nybilspriset
+9% x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp1
+20% x den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp1
+Fordonsskatt (gäller bilar från 20183)
=Förmånsvärdet (fast del)


1 Prisbasbeloppet för beskattningsåret. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr och för 2021 är det 47 600 kr. 

2 För bilar med tillverkningsår 2018 och senare som har registrerats i vägtrafikregistret 1 juli 2018 eller senare ska fordonsskatten läggas till som ytterligare en post vid beräkningen av förmånsvärdet. För dessa bilar är prisbasbeloppsdelen 0,29 prisbasbelopp. För äldre bilar som har registrerats i vägtrafikregistret före 1 juli 2018 är prisbasbeloppsdelen fortfarande 0,317 prisbasbelopp.
3 Statslåneräntan (SLR) 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan ska anses vara lägst 0,5%. Statslåneräntan 30/11 2018 är 0,51%. Statslåneräntan 30/11 2020 är -0,10%, vilket innebär att statslåneräntan ska anses vara 0,5%.

Skatteverkets nybilspriser hittar du här:

Du kan med hjälp av Skatteverkets beräkningsprogram räkna ut förmånsvärdet för valfri bilmodell:

Justerad beräkning av förmånsvärdet

Sedan 1 juli 2021 gäller en ändrad beräkning av bilförmån. Syftet är att värderingen av bilförmån ska bli mer korrekt. Det innebär i de flesta fall högre förmånsvärden, men på de dyraste bilarna blir förmånsvärdet lägre. Två delkomponenter i beräkningen har ändrats – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Det ränterelaterade beloppet är avsett att motsvara kapitalkostnaden för en bil och baserar sig på en procentandel av statslåneräntan (SLR) som multipliceras med bilmodellens nybilspris.

Det ränterelaterade beloppet beräknades tidigare till 75% av SLR (dock lägst 0,5%) 30 november året före beskattningsåret multiplicerat med bilmodellens nybilspris. För att även få med den genomsnittliga lånefinansieringen av ett bilköp ska bilens nybilspris i stället multipliceras med summan av 70% av SLR (dock lägst 0,5%) och en procentenhet (0,01). I beräkningen antas att 60% finansierar sitt köp helt med egna medel och 40% lånefinansierar sitt köp.

Det prisrelaterade beloppet är tänkt att motsvara övriga kostnader för ett bilinnehav, i första hand bilens värdeminskning. Beräkningen är anpassad för ett treårigt bilinnehav, vilket är det normala för en förmånsbil.

Värdeminskningen är nu 13% av bilens nybilspris, vilket innebär en genomsnittlig värdeminskning med 39% under en treårsperiod. Detta oavsett bilens nybilspris.

Vad innebär detta?
Nybilspris:300 000500 000800 000
Förmånsvärde 2020146 84281 570142 695
Förmånsvärde 2021261 76790 467133 517
Förändring14 9258 898– 9 178
Förändring i procent32%11%– 6%

Förmånsvärde utan hänsyn tagen till eventuell miljörabatt (max 10 000 kr). Bilar som tas i trafik 1 juli 2021 och senare. 1, 2 Beräkningen utgår från en fordonsskatt på 5 000 kr

Eftersom ”lyxbilstillägget” på 20% slopats kommer förmånsvärdet för bilar med ett nybilspris som överstiger ca 650 000 kr att minska med de nya reglerna.

Extrautrustning

Värdet på extrautrustning läggs till det schablonmässiga nybilspriset för själva bilen när förmånsvärdet ska räknas ut.

Som extrautrustning räknas bland annat följande utrustning om inte utrustningen redan ingår i nybilspriset för modellen:

 • Vinterdäck
 • Extraljus
 • Styrservo
 • ABS
 • Personlig bilskylt
 • Läderklädsel
 • Elvärmda backspeglar
 • Bränsledator
 • Klimatanläggning
 • Lättmetallfälgar
 • Dragkrok
 • Motorvärmare
 • Larm
 • Airbags
 • Bilstereo
 • Sidokrockskuddar
 • Elstol
 • Tonat glas
 • Luftkonditionering (AC)
 • CD-växlare
 • Takbox
 • Centrallås
 • Automatlåda
 • Sollucka
 • Metalliclack
 • Elvärme, bilruta
 • Färddator
 • Farthållare
 • Elhissar
 • Radio & väginfosystem (RTI)
 • GPS-navigator

Specialutrustning som behövs på grund av sjukdom eller handikapp ska dock inte räknas som extrautrustning.

Är bilen tio år eller äldre behöver du inte räkna med extrautrustning som ingick i köpet när bilen var ny.

Ett undantag gäller för fristående utrustning – se nedan.

Observera att det är värdet på extrautrustningen inklusive moms som ska läggas till nybilspriset vid beräkningen av förmånsvärdet. Detta gäller oavsett om företaget får lyfta momsen eller inte.

Det har ingen betydelse om extrautrustningen ingår i priset för bilen eller om den anskaffas separat. Värdet ska ändå läggas till vid beräkningen av förmånsvärdet.

Har köparen fått rabatt på extrautrustningen i samband med köpet av bilen får värdet för extrautrustningen beräknas med hänsyn till rabatten så länge den inte överstiger sedvanlig rabatt. Med sedvanlig rabatt menas vanligen 5-10% om rabatten erbjuds regelmässigt. Kampanjrabatter får inte minska anskaffningsvärdet på extrautrustningen vid beräkningen av förmånsvärdet.

Hyrd extrautrustning eller extrautrustning som företaget inte har haft någon kostnad för ska värderas till det marknadspris som gäller om utrustningen skulle köpas ny.

Om en ny bil säljs till ett pris som överstiger Skatteverkets listpris räknas normalt mellanskillnaden som extrautrustning om köparen inte kan bevisa att priset för den aktuella bilen stigit.

Viss utrustning räknas som fristående och värdet på sådan typ av utrustning ska inte påverka förmånsvärdet. Som fristående utrustning räknas bland annat elektronisk körjournal, handsfreesats till telefon, laddbox för elbil som bara används till förmånsbil samt vinschar, kranar och liknande.

Alkolås räknas inte som en skattepliktig förmån och är alltså inte sådan extrautrustning som höjer förmånsvärdet.

Sexårsbilar

Förmånsvärdet för bilar som är äldre än fem år beräknas enligt samma regler som nyare bilar. Bilens nybilspris får dock inte användas om det understiger ett visst schablonmässigt nybilspris motsvarande 4 prisbasbelopp.

InkomstårLägsta nybilspris
2021 190 400 kr
2020 189 200 kr

Om sexårsbilens nybilspris (inklusive extrautrustning) är lägre än detta ska alltså 190 400 kr användas som nybilspris vid beräkningen av förmånsvärdet för år 2021.

Drivmedelsförmån

Om företaget står för drivmedlet för den privata körningen ska denna förmån värderas till 120% av marknadsvärdet (inklusive moms) för drivmedlet för den privata körningen. Vid ett bensinpris på 14 kr per liter och en förbrukning på 0,7 liter per mil, blir förmånsvärdet 120% x 14 x 0,7 = 11,76 kr per privat mil.

Arbetsgivaren ska dock beräkna arbetsgivaravgifter på den verkliga utgiften (inklusive moms) för bensinen för den privata körningen. (Underlaget ska då inte räknas upp med 120%). Detta gäller dock inte näringsidkare, utan egenavgifterna beräknas på 120% av marknadsvärdet.

Nedsättning vid omfattande tjänstekörning

Om bilen körs minst 3 000 mil i tjänsten per år får den fasta delen av förmånsvärdet sättas ned 25%. Nedsättningen får dock göras bara om de 3 000 milen har körts under ett och samma kalenderår.

Justering

Förmånsvärdet kan också justeras om särskilda skäl finns. Detta gäller t ex taxi- och servicebilar samt lätta lastbilar.

Ringa omfattning

Om du enbart använder bilen i tjänsten eller om du privat använder bilen endast ett fåtal gånger per år (högst 10) och sammanlagt högst 100 mil, behöver du inte skatta för någon bilförmån.

Miljöbilar – lägre förmånsvärde

Förmånsvärdet på en miljöbil får sättas ned till förmånsvärdet för en jämförbar traditionell bil. Detta gäller då nybilspriset för bilen är högre på grund av att bilen drivs med alternativa drivmedel. Det nedsatta förmånsvärdet ska även användas vid beräkning av socialavgifter och preliminärskatteavdrag. Med miljöbil menar man en bil som är utrustad med teknik för drift helt, eller delvis, med andra drivmedel (t ex metanol, etanol, och gas) än bensin och dieselolja eller är utrustad för att drivas med elektricitet.

För elbilar som kan laddas från elnät och gasbilar (inte gasol) får förmånsvärdet sättas ned till 60% av förmånsvärdet för närmast jämförbara bil, dock högst med 16 000 kr inkomståren 2002-2016 och med högst 10 000 kr inkomståren 2017-2020.

För inkomståren 2002–2011 gällde också att förmånsvärdet för elhybridbilar fick justeras nedåt till 60 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbar traditionell bil, dock med högst 16 000 kr. Förmånsbilar som drivs med alkohol fick justeras nedåt till 80 procent av förmånsvärdet för en jämförbar traditionell bil, dock med högst 8 000 kr.


Förmånsvärde*Max nedsättning 2019Max nedsättning 2020
El eller gas (ej gasol) 60% 10 000 kr 10 000 kr

*% av förmånsvärdet för en jämförbar traditionell bil.

Avräkningsordning

Om förmånsvärdet ska sättas ned eller justeras ska det göras i följande ordning:

 1. Nedsättning för miljöbil

 2. Justering pga särskilda skäl

 3. Nedsättning vid omfattande tjänstekörning

 4. Nedsättning vid bilförmån bara en del av året

 5. Nedsättning för lämnad ersättning (t ex nettolöneavdrag)

  SKV A 2018:35