Skatt / Förlängd tid för anstånd med skatteinbetalning

Förlängd tid för anstånd med skatteinbetalning 

– ska kopplas till en avbetalningsplan 
LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har beslutat att Skatteverket ska kunna bevilja ytterligare max 36 månaders anstånd med skatter och avgifter efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. Detta innebär att anståndstiden förlängs med ytterligare 12 månader jämfört med regeringens förslag på 24 månader.  De nya reglerna träder i kraft 7 mars 2022.

Publicerad: 2022-02-25

En förutsättning för en förlängning är att det inte finns särskilda skäl som talar emot, och att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan.

Avbetalningsplanen innebär att anståndsbeloppet ska vara avbetalt (vid närmaste förfallodagen efter anståndstidens utgång) när anståndstiden löper ut.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast dagen före den förfallodag som infaller närmast efter att den tidigare maximala anståndstiden upphör.

Skatteverket kan återkalla ett anstånd om ett underskott på Skattekontot har lämnats till Kronofogden för indrivning.

Avbetalningsplanen

I regeringens proposition kan man läsa att begreppet avbetalningsplan innebär att anståndet ska betalas i minst två delposter och att en utgångspunkt bör vara att större delen av anståndsbeloppet inte ska betalas i slutet av avbetalningsperioden.

Man påpekar dock att detta inte nödvändigtvis innebär att större delen av anståndsbeloppet ska betalas tidigt i avbetalningsperioden. Avbetalningarna kan i många fall förväntas bli jämnt fördelade under avbetalningsperioden.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!