Skatt / Höjd ålder för pensionsuttag

Höjd ålder för pensionsuttag

Faktagranskad artikel

Riksdagen har nu beslutat att uttag av pension blir möjligt tidigast från 63 år 2023 och att övriga system anpassas efter detta. Man har också beslutat att åldersgränsen för pensionsuttag kopplas till riktåldern för pension från 2026. Då kommer alla dessa system att regleras per automatik utifrån vår beräknade livslängd, och inte längre kräva reglering via politiska beslut.

Publicerad: 2022-06-03

När det nuvarande pensionssystemet beslutades 1994 hade kvinnor i genomsnitt 19,8 levnadsår kvar efter fyllda 65 år. Motsvarande för män var 16 år.

2016 hade medellivslängden vid fyllda 65 år ökat till 20,4 år, sammantaget för både kvinnor och män. Sannolikt kommer ökningen att fortsätta. I Statistiska centralbyråns (SCB) siffror från 2021 uppskattas att kvinnor i genomsnitt kommer att leva till 90 års ålder och män till nära 88 års ålder 2070.

Om vi skulle fortsätta att gå i pension vid samma ålder skulle det samtidigt leda till lägre inkomstgrundande pensioner. För att råda bot på detta, så har riksdagen tidigare beslutat att höja åldern för när man får börja ta ut sin pension från 61 år till 62 år från och med 2020.

Riksdagen har tidigare även beslutat att höja åldern för avgångsskyldighet från 67 år till 69 år.

Nu har riksdagen beslutat att ta nästa steg på den inslagna vägen, och som också innebär att systemet riktålder för pension införs.

Pension – tidigast vid fyllda 63 år

Åldersgränsen för när man tidigast kan ta ut ålderspension höjs från 62 år till 63 år från 2023.

Åldersgränsen ska sedan knytas till riktålder för pension 2026. Regleringen blir då att pensionen tidigast ska kunna tas ut tre år före den månad då en person uppnår riktåldern för pension.

Inkomstpensionstillägg från 66 år

Åldern för när inkomstpensionstillägg tidigast kan lämnas höjs från 65 till 66 år 2023 och från och med 2026 ska den följa riktåldern för pension.

Inkomstpensionstillägg kan fås som ett tillägg till allmän pension. Den baseras främst på storleken på den inkomstgrundade pensionen, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst som tjänats in i Sverige.

Förhöjt grundavdrag för pensionärer = 66 år

Som pensionär har man ett förhöjt grundavdrag. När det gäller grundavdrag så är man pensionär från och med det år man fyller 66 år (när man vid ingången av året har fyllt 65 år).

Riksdagens beslut innebär att 2023 höjs denna gräns till 66 år (från det år man fyller 67 år) och till 67 år 2026 (från det år man fyller 68 år).

Endast ålderspensionsavgift = 66 år

Om man har en pensionär anställd så betalar man inte fulla arbetsgivaravgifter, utan endast ålderspensionsavgift (10,21%).

Från och med 1 januari 2023 höjs den åldersgränsen från 65 till 66 år. Detta gäller då personer som vid årets ingång har fyllt 66 år, vilket innebär att det gäller från och med året då den anställde fyller 67 år.

2026 höjs gränsen till 67 år, dvs från och med det år den anställde fyller 68 år.

På samma sätt höjs åldern för näringsidkare med aktivt bedriven näringsverksamhet som också endast betalar ålderspensionsavgift istället för fulla egenavgifter.

Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd = 66 år

Åldersgränsen för garantipension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år 2023 och från och med 2026 kopplas den till riktåldern för pension.

Sjukpenning, rehabiliteringsersättning mm

De pensionsrelaterade åldersgränserna för sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringsersättning, boendetillägg, sjukpenninggrundande inkomst och smittbärarpenning höjs med ett år 2023 och knyts till riktåldern för pension från och med 2026.

Åldersgränserna för sjuk- och smittbärarpenning efter 70 års ålder höjs med ett år 2023.

Sjukersättning mm

Åldersgränserna för sjukersättning och bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättning höjs med ett år 2023 och knyts till riktåldern för pension från och med 2026.

Anställningsskydd – avgångsskyldighet

Rätten att kvarstå i anställning enligt LAS, dvs den så kallade avgångsskyldigheten, bör knytas till riktåldern för pension från och med 2026. Utformningen behöver dock analyseras vidare, enligt beslutet.

Sedan tidigare är det dock klart att denna gräns höjs till 69 år 2023.

A-kassa

Från 2023 höjs åldersgränserna för a-kassa från 65 till 66 år. Den nya gränsen gäller alltså för när man får gå med i en a-kassa, när medlemsskapet upphör samt för rätten till ersättning.

Från 2026 ska dessa åldrar vara samma som riktåldern för pension.

Efterlevandepensioner

De pensionsrelaterade åldersgränserna för omställningspension, garantipension till omställningspension, garantipension till änkepension och änkepensionens 90-procentstillägg höjs med ett år 2023 och knyts därefter till riktåldern för pension från och med 2026.

Assistansersättning och personlig assistans

Åldersgränserna för assistansersättning och personlig assistans anpassas till och ska följa höjningarna av åldersgränserna för pensionssystemets grundskydd.

Åldersgränserna höjs från 65 till 66 år 2023 och följer därefter riktåldern för pension från och med 2026.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!