Skatt / Höjda åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Höjda åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

– så ser förslagen ut 
Faktagranskad artikel

I och med att åldersgränserna i pensionssystemet höjs föreslår regeringen att även åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ska höjas. Dessutom föreslås höjd åldersgräns för när arbetsgivaren ska betala lägre socialavgifter för ålderspensionärer.

De nya reglerna föreslås börja gälla 1 januari 2023 respektive 1 januari 2026. 

Publicerad: 2021-02-16
Höjd pensionsålder från 2020

För att pensionerna ska räcka och välfärden bibehållas när medellivslängden ökar behöver arbetslivet förlängas. Därför har åldern för när man får börja ta ut sin pension höjts från 61 år till 62 år från och med 2020.

Beslutet bygger på förslag från Pensionsgruppen, som är en blocköverskridande arbetsgrupp som har arbetat med att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner. Pensionsöverenskommelsen innebär också att åldern för när man får börja ta ut sin pension ska höjas även 2023 och 2026.

I samband med de nya reglerna har även åldersgränsen höjts för rätten att kvarstå i sin anställning, den så kallade LAS-åldern. Ändringen innebär att personer födda 1953–1954 kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, och att personer födda 1955 och senare kommer att ha rätt att jobba till 69 års ålder.

Åldern för förhöjt grundavdrag höjs

När åldersgränserna höjs för att bryta den rådande pensioneringsnormen vid 65 år anser regeringen att vissa åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet också bör höjas. En sådan höjning bör följa de stegvisa justeringarna av 65-årsgränsen i pensionssystemet. Regeringen föreslår därför att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ska höjas från 65 till 66 år 2023.

Ett nytt system kommer att införas 2026 där samtliga åldersgränser knyts till ett nytt system, riktåldern för pension. År 2026 är riktåldern för pension 67 år och därför föreslår regeringen att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget höjs i motsvarande mån till 67 år 2026.

Arbetsgivaravgifter för ålderspensionärer

Enligt nuvarande regler betalar arbetsgivaren lägre socialavgifter för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år. För dessa anställda betalar arbetsgivaren bara ålderspensionsavgift. När de pensionsrelaterade åldersgränserna höjs vill regeringen att även denna gräns för ålderspensionärer justeras.

Förslaget är därför att arbetsgivaren från och med 1 januari 2023 bara ska betala ålderspensionsavgiften på ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år. Från och med 1 januari 2026 föreslås åldersgränsen för när man bara behöver betala ålderspensionsavgift motsvarande riktåldern för pension, vilket innebär en höjning från 66 till 67 år.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!