Skatt / Moms på startpengar

Moms på startpengar inom travsporten?

Faktagranskad artikel

Från och med 1 januari 2018 är prispengar i samband med idrottstävlingar inte längre momspliktiga. 

Publicerad: 2020-01-11
Ingen moms på prispengar från 1 januari 2018

Skatteverket menar att prispengar som villkoras av en idrottsprestation och som därför har ett visst mått av slumpmässighet, inte är en ersättning för någon tjänst som idrottsutövaren utfört. Det betyder att en idrottsutövare som har prispengar som enda inkomst inte anses bedriva ekonomisk verksamhet och får därmed inte heller lyfta moms på sina utgifter.

Nyligen kom dock en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen som förändrar saken, se nedan.

Omfattar även hästägare

Som idrottsutövare räknas i det här sammanhanget även tävlingshästar inom trav och galopp och därmed påverkas även du som äger trav- eller galopphästar. Är prispengar den enda inkomsten i din verksamhet får du inte lyfta någon moms på utgifterna i din verksamhet från 1 januari 2018. Har du även andra inkomster, från t ex avel eller annan handel med hästar, kan du ha rätt att lyfta hela eller en del av momsen.  

Kan startpengar förändra saken?

Den här utvecklingen välkomnas självfallet inte av travsporten då förlorad rätt till momslyft innebär försämrade villkor i form av en fördyring för hästägarna. För att säkra travhästägares rätt att lyfta moms även efter 1 januari 2018 beslutade Svensk Travsport därför under hösten 2017 att samtliga startande hästar i svenska travlopp från och med 2018 får minst 500 kr i startpeng. På så vis skulle det inte handla om en ersättning kopplad till prestation och heller inte med något mått av slumpmässighet.

Som svar (?) på Svensk Travsports initiativ med startpeng kom Skatteverket med ett nytt ställningstagande. Man skriver att det finns sammanhang där det kan krävas en startpeng för att få tävlande till start (om man läser mellan raderna kan man konstatera att Skatteverket inte anser detta vara fallet inom travsporten). Men Skatteverket menar att startpeng även kan vara en konstlad transaktion i syfte att nå en skattefördel som strider mot bestämmelsens syfte. Då handlar det om förfarandemissbruk och i dessa fall ska transaktionen inte anses ha skett, dvs startpengen hanteras inte som någon omsättning alls.

Detta ställningstagande skulle dock, enligt ett meddelande från Skatteverket 10 januari, inte tillämpas förrän en första rättslig prövning av Skatteverkets bedömningar gjorts alternativt senast 30 april 2018. Så intill dess skulle startpengen behandlas som en momspliktig ersättning. Denna period har dock förlängts i två omgångar, först till 30 september 2018 och sedan till 30 december 2018.

Men så kom under hösten 2018 ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden med beskedet att den ersättning som hästägaren får för att hästen kommer till start ska ses som en form av marknadsföringstjänst. Marknadsföringsinslaget är att hästen genom sitt deltagande skänker arrangören status och mervärde. Enligt Skatterättsnämnden är därmed startpengen en momspliktig omsättning under förutsättning att hästägaren är en beskattningsbar person.

Skatteverket vidhåller å sin sida att det kan vara fråga om förfarandemissbruk om startpengar betalas ut i syfte att hästägarna ska få rätt att lyfta ingående moms. SKV har därför överklagat beslutet och i väntan på att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva frågan har Skatteverket förlängt tidsfristen för sitt ställningstagande till 31 december 2019. 

I slutet av 2019 kom så Högsta förvaltningsdomstolens dom i den aktuella frågan. HFD anser att det handlar om ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Ersättningen utgör motvärdet för den tjänst bolaget tillhandahåller tävlingsarrangören, och därmed finns ett sådant direkt samband som krävs för att det ska vara fråga om en omsättning enligt momslagen.

Därmed är det nu klarlagt att den här typen av startpengar räknas som momspliktig omsättning, vilket normalt även innebär en rätt att lyfta moms. Förmodligen kommer dock frågan om förfarandemissbruk att tas upp igen.

Den "centrala uppbörden" upphör

Från och med mars 2018 redovisar inte längre Svensk Travsport eller Svensk Galopp momsen på prispengar och premier. Momsen på hästkvalbonus, premieloppspremier och startpengar betalas istället ut till ägarna. När det gäller prispengar betalas ingen moms ut, se ovan.

Att hästägarna inte fått momsen utbetald har varit en källa till irritation bland hästägarna. Så lagom till att det inte längre finns så mycket moms kvar att hantera slopas systemet... Om orsaken till att systemet upphör skriver Skatteverket: "... den tidigare s k centrala redovisningen upphör eftersom den skiljer sig från hur man redovisar moms inom andra verksamheter". Det är förvisso sant men så har det varit under alla år sedan 1991 då systemet infördes...

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!