Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Skatt / Omvänd byggmoms

Omvänd byggmoms 

– en snabbgenomgång 
LEI-koder för värdepappershandel

För byggbranschen finns särskilda regler om omvänd momsskyldighet (omvänd byggmoms). Även uttrycket omvänd betalningsskyldighet används. Reglerna gäller endast vid försäljning av byggtjänster till bygg­företag. 

Publicerad:

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Här hittar du en mall för faktura vid försäljning med omvänd byggmoms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

Exempel: 
Kurtans Bygg har utfört byggtjänster åt Bengans Bygg AB. När Kurt skickar fakturan för de utförda byggtjänsterna lägger han inte på någon moms på fakturan som uppgår till 40 000 kr. I sin momsdeklaration ska han dock redovisa det fakturerade beloppet, 40 000 kr, på rad [41] som försäljning av tjänster.

Bengan ska sedan, som köpare av byggtjänsterna, redovisa fakturabeloppet, 40 000 kr, som inköp av tjänster på rad [24] och den beräknade utgående momsen, 10 000 kr (0,25 x 40 000), på rad [30]. Eftersom Bengan har rätt att lyfta momsen redovisar han den ingående momsen, 10 000 kr, på rad [48].

Byggföretag

Reglerna om omvänd betalningsskyldighet gäller alltså enbart när byggtjänster tillhandahålls byggföretag. Med byggföretag menas företag som utför byggtjänster. Företag som bara tillfälligtvis utför byggtjänster omfattas inte av reglerna.

Byggtjänst

Med byggtjänster menas:

  • mark- och grundarbeten (t ex rivning av hus, provborrning)
  • bygg- och anläggningsarbeten (t ex uppförande av hus, byggnader och broar, anläggning av motorvägar och vägar)
  • bygginstallationer (t ex elinstallationer, isoleringsarbeten, VVS)
  • slutbehandling av byggnader (t ex putsarbeten, byggnadssnickeri, golv- och väggbeläggning, glasmästeri)
  • byggstädning
  • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
  • uthyrning av personal till byggtjänster.

Du hittar en utförlig förteckning över byggtjänster på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se (sök på  ” förteckning över byggtjänster och anläggningstjänster").

Om ett byggföretag har tillhandahållits både arbetskraft och material, ska omvänd momsskyldighet tillämpas på både material och arbete.

! Observera att även indirekta tillhandahållanden omfattas av reglerna, t ex när byggtjänster tillhandahålls av och till mellanmän och för­medlare inom byggbranschen.

 

Exempel:
Kurtans Bygg anlitar Sunes allservice som i sin tur anlitar Bengans Bygg. Sunes allservice har ingen egen personal som utför byggtjänster utan agerar enbart som mellanhand. Samtliga transaktioner mellan företagen omfattas ändå av reglerna om omvänd momsskyldighet.

Reglerna ska inte tillämpas vid fakturering till fastighetsägare och fastighetsförvaltare som inte själva tillhandahåller eller vidare­fakturerar byggtjänster. Inte heller företag som levererar och ansluter vitvaror på sådant sätt att det är fråga om en varuförsäljning omfattas av reglerna om omvänd momsskyldighet.

Lär dig mer 

För dig som vill skaffa djupare kunskaper i ämnet rekommenderar vi vår webbkurs Fastighets- och byggmoms.